سریر آنلاین
مرکز دانلود انواع پایان نامه، مقاله، تحقیق، پروژه و گزارش کار رشته های مختلف 

1265    DTUR Methodمدلي براي تخمين زمان تاخير در ميادين شهري بر اساس پارامترهاي هندسي و ترافيكي.pdf

1266    FEMدر محيط متخلخل بستر دريا.pdf

1267    GIS و مسيريابي‌ با تکيه بر فرايند تکراري.pdf
1268    آناليز پايداري شيبهاي مسلح به روش اجزاي محدود.pdf
1269    آناليز تنشهاي برشي در جان تير ورق هاي عميق با جان موج دار ذوزنقه اي.pdf
1270    آناليز عدم قطعيت برآورد حجم رسوب مخازن سدها ( مطالعه موردي رودخانه باراندوز).pdf
1271    آناليز غير خطي تيرورقهاي عميق با جان موج دار سينوسي.pdf
1272    آناليزديناميکي تقريبي قاب هاي فضايي صلب و خرپاهاي فضايي با استفاده از تئوري موجک ها و موجک بهينه.pdf
1273    اتصال مدلهاي رياضي موج و جريان در سيستم اطلاعات جغرافيايي جهت بررسي هيدروديناميک سواحل.pdf
1274    اثر آبپايه هاي انتهايي بر عملكرد جهش هيدروليكي در مقطع ذوزنقه اي.pdf
1275    اثر اندازه عمق بر مقاومت برشي تيرهاي بتن مسلح فاقد خاموت بر پايه اصطكاك برشي و با ساده سازي نظريه ميدان فشاري.pdf
1276    اثر تحريکات لرزه اي بر آسيب پذيري تونلها در عمقهاي متفاوت.pdf
1277    اثر تنش‌ برشي استاتيكي اوليه بر مقاومت روانگرايي ماسه اشباع بابلسر در آزمايشات سه‌محوري تناوبي زهكشي نشده.pdf
1278    اثر تنش موثر همه جانبه بر خواص ديناميكي ماسه بابلسر اشباع در آزمايشات سه محوري تناوبي زهكشي نشده در کرنش هاي متوسط.pdf
1279    اثر جريان شعاعي سيال منفذي بر روي پايداري چاههاي نفت.pdf
1280    اثرات استفاده از بتن سبك در طراحي لرزه‌اي سازه‌ها.pdf
1281    اثرات سه مولفه لرزه‌اي بر روي رفتار ديناميكي ساختمانهاي نامتقارن فولادي.pdf
1282    اجراي اسكله‌هاي وزني با بلوكهاي پيش ساخته بتني مطالعه موردي  بندر پتروشيمي پارس.pdf
1283    ارائة الگوي فرآيندي تعيين نيازهاي کاربران در راه‌هاي برون‌شهري کشور.pdf
1284    ارائة روشي جهت تعيين نواحي با تصادفات زياد عابرين پياده در راه‌هاي بين‌شهري.pdf
1285    ارائه الگوي بارگـذاري جديد براي قابـهاي فـولادي با مهـاربندي بـرون محور.pdf
1286    ارائه روش بهينه تثبيت خاکهاي باتلاقي منطقه پارس جنوبي.pdf
1287    ارائه روش تعيين و آناليز وضعيت ماشين‌آلات مربوط به ساخت و نگهداري راه‌ها.pdf
1288    ارائه روش تقريبي براي سرمايه‌گذاري در شبکه حمل و نقل درون‌شهري در شرائط عدم قطعيت.pdf
1289    ارائه طيف طراحي بر مبناي مطالعات تفكيك خطر لرزه اي مطالعه موردي تپه هاي عباس اباد تهران.pdf
1290    ارائه مدل ارزش راه‌ها با تكيه به روش AHP[1] و كاربرد آن در [2]GIS.pdf
1291    ارائه مدل تركيبي توزيع سفر و تخصيص ترافيك در خصوص سفرهاي با هدف خريد شهر تهران.pdf
1292    ارائه مدل زوال خط به منظور مديريت نت در خطوط ريلي ايران.pdf
1293    ارزيابي آزمايش خمش نيم دايره به عنوان روشي جديد براي تعيين مقاومت كششي بتن آسفالتي.pdf
1294    ارزيابي احتمال وقوع پديدة روانگرايي در محل احداث سدهاي خاكي.pdf
1295    ارزيابي اقتصادي و اجتماعي عمليات مهندسي رودخانه در استان زنجان.pdf
1296    ارزيابي بار بستر در رودخانه هاي با مواد بستري درشت دانه در حوزه غربي رودخانه ارس.pdf
1297    ارزيابي پارامترهاي بتن با روش غيرمخرب تست سرعت پالس آلتراسونيك.pdf
1298    ارزيابي پتانسيل روانگرايي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي بر اساس ازمون CPT.pdf
1299    ارزيابي پرده ي آب‌بند سرريز سد زرينه‌رود با استفاده از نفوذپذيري و خورند سيمان.pdf
1300    ارزيابي تاثير اصلاح خاک بر رفتار سپرهاي فلزي ساحلي در مقابل بارهاي ديناميکي.pdf
1301    ارزيابي ترکهاي از بالا به پائين در روسازيهاي بتن آسفالتي ضخيم.pdf
1302    ارزيابي تنشهاي پسماند ناشي از جوشكاري در اتصال TT از يك سکوي ثابت دريايي به روش المان محدود.pdf
1303    ارزيابي خسارت لرزه اي قابهاي بتن مسلح در طراحي بر اساس عملکرد با استفاده از تحليل بار افزون.pdf
1304    ارزيابي خصوصيات جريان پايدار در مدل فيزيكي رودخانه نازلو – بازه نازلو و مقايسه نتايج آن با مدل هاي رياضي HEC-RASو BRI-STARS.pdf
1305    ارزيابي درازمدت اثر خوردگي آرماتورها بر ظرفيت باربري اعضاي بتني در محيط هاي دريايي.pdf
1306    ارزيابي روانگري ناشي از موج در نهشته هاي ماسه اي بستر دريا.pdf
1307    ارزيابي روش آناليز استاتيكي غير خطي مودي در سازه هاي نامتقارن با رفتار غالب پيچشي.pdf
1308    ارزيابي روش زمان دوام در تحليل قابهاي فولادي دوبعدي غير يکنواخت در مقايسه با روش استاتيکي.pdf
1309    ارزيابي زاويه اصطكاك دانه‌هاي كروي وتأثيرعوامل مختلف آزمايشگاهي.pdf
1310    ارزيابي عملکرد آبشکنهاي احداثي بر روي رودخانه ها در استان زنجان.pdf
1311    ارزيابي عملكرد لرزه اي ديوار هاي خاك مسلح با تسمه هاي فلزي.pdf
1312    ارزيابي قابليت کوبش و ظرفيت باربري شمع هاي اسپيرال.pdf
1313    ارزيابي كارايي معيارهاي شكست موهر کلمب و هوک و براون در پيش بيني رفتار شکست سنگهاي نرم.pdf
1314    ارزيابي گزينه‌هاي مختلف اساس، در طراحي روسازي بلوکي بتني بندر شهيد رجائي.pdf
1315    ارزيابي مدل عددي SWAN براي پيش بيني مشخصات امواج در درياچه اريه.pdf
1316    ارزيابي مدل‌هاي شبيه‌سازي حرکت خودرو (Car Following) در نرم‌افزارهاي VISSIM و AIMSUN.pdf
1317    ارزيابي مقاومت بتن در ديوار بتن مسلح ساخته شده از بتن خود تراکم.pdf
1318    ارزيابي مقاومت بتن درجا با استفاده از روش اولتراسونيك و به كمک شبکه هاي عصبي مصنوعي.pdf
1319    ارزيابي نقش الياف كارخانه لاستيك سازي در تسليح خاکهاي ماسه اي.pdf
1320    ارزيابي و مقايسه رفتار لرزه اي مهاربندهاي ضربدري با و بدون ميراگرهاي اصطكاكي پال.pdf
1321    استفاده از الگوريتم ژنتيك در محاسبه  معكوس روسازي انعطاف پذير.pdf
1322    استفاده از الياف پلي‌آميد ضايعاتي براي بهبود خصوصيات اساس ماسه‌اي تثبيت شده با سيمان.pdf
1323    استفاده از اناليزهاي تعادل حدي در رفع محدوديت هاي روش مونونوبه - اوكابه.pdf
1324    استفاده از تئوري ميدان فشاري در بررسي رفتار تيرهاي تقويت شده با صفحات FRP ، تحت برش و خمش.pdf
1325    استفاده از خاک چسبنده مسلح به عنوان پوسته سدهاي خاکي.pdf
1326    استفاده از ديوارهاي برشي فولادي در مقاوم سازي لرزه اي سازه ها.pdf
1327    استفاده از روش نقاط محدود در حل معادلات حاكم بر صفحات خمشي.pdf
1328    استفاده از روشهاي ناپارامتري در اعتبارسنجي مدل پيش‌بيني حجم ترافيک در راه‌هاي کشور.pdf
1329    استفاده از سامانه AGS در طراحي پايگاه داده هاي ژئوتكنيك.pdf
1330    استفاده از سخت كننده هاي بيروني به عنوان جايگزيني براي ورق هاي پيوستگي داخلي در اتصالات صلب تير I به ستون قوطي شكل.pdf
1331    استفاده از شبکه عصبي در طراحي تزريق پي سدها.pdf
1332    استفاده از مدل پويايي سيستم در مديريت آب شهري.pdf
1333    استفاده از مفصل مرکب براي بررسي اندر کنش نيروي برشي- لنگر خمشي در تيرهاي رابط قابهاي بادبندي شده خارج از مرکز.pdf
1334    استفاده از نمايه AFI ( شاخص يخ زدگي هوا ) در تعيين عمق نفوذ يخبندان در تيپ هاي مختلف اقليمي.pdf
1335    اصل سنت و نان در قابهاي مقاوم خمشي با استفاده از تأثير نوع اتصال پاي ستون در رفتار قاب.pdf
1336    اصلاح معادله سنجه رسوب و براورد بار معلق در ايستگاه هيدرومتري تله زنگ.pdf
1337    اعتبار بخشي مدلهاي رفتاري ارتجاعي خميري براي تحليل ديناميكي سدهاي خاكريز.pdf
1338    افزايش راندمان حذف يون Cr(VI) با استفاده از احياء به(III) Crدر تصفيه آب زير زميني شهر بيرجند.pdf
1339    افزايش مقاومت در برابر خستگي مخلوط‌هاي آسفالتي گرم با استفاده از شبكه نخ تاير ضايعاتي.pdf
1340    الزامات تجهيز کارگاه در کارگاه هاي حفاري مکانيزه تونل.pdf
1341    الگوريتم ژنتيك اصلاح شده در بهينه يابي اندازه، شكل و توپولوژي خرپاها.pdf
1342    الگوي ارتجاعي خميري با سطح تسليم چندگانه و سخت شوندگي حركتي پراگر.pdf
1343    المان محدود جديد صفحه با ضخامت متغير.pdf
1344    امكان‌سنجي استفاده مجدد از پساب شستشوي معكوس صافي‌ها در جهت بهينه‌کردن استفاده از منابع آب (با مطالعه موردي تصفيه‌خانه تهران‌پارس).pdf
1345    امولسيون‌هاي قيري و تأثير افزودني‌ها بر خصوصيات آنها.pdf
1346    اناليز استاتيكي شالوده هاي شمعي با استفاده از روش عددي.pdf
1347    اناليز حساسيت سيستماتيك.pdf
1348    اندازه گيري بدون تخريب ناشي از يخ بندان در بتن.pdf
1349    اندازه‌گيري مدت متوسط انفجار در تلاطم ديواره‌اي به‌ روش ويولت.pdf
1350    اندازه‌گيري ميزان جيوه ناشي از صنايع کلرالکالي در رسوبات منطقه بندر امام.pdf
1351    اندر كنش مقاوم سازي ساختمان ها و نوسازي آنها با مصالح نوين.pdf
1352    اهميت نقش ناپيوستگي‌هاي توده سنگ در سد بتني قوسي سيمره.pdf
1353    برآورد CBR خاك هاي درشت دانه با استفاده از آزمايش هاي ساده و به كمک تئوري مجموعه فازي.pdf
1354    برآورد اجزاي پرش هيدروليكي در كانال‌هاي ذوزنقه‌اي با شيب کم.pdf
1355    برآورد ايمني لرزه اي سدهاي خاكي بر اساس آناليزهاي ديناميكي غير خطي.pdf
1356    برآورد تعداد مسافران قطار سريع ‌بين‌شهري در ايران.pdf
1357    برآورد حداكثر عمق آب شستگي حول آبشكنها با استفاده از شبکه مصنوعي عصبي.pdf
1358    برآورد ضريب فشردگي تحكيم به وسيله پارامترهاي فيزيكي خاک.pdf
1359    برآورد کوتاه مدت مصرف آب شهري با استفاده از مدل نوروفازي سوگنو ( مدل هاي دو پارامتري).pdf
1360    برآورد نياز آب زيست‌محيطي تالاب شادگان.pdf
1361    بررسي آزمايشگاهي اثر صفحات مستغرق برتثبيت بستر رودخانه ها.pdf
1362    بررسي آزمايشگاهي الگوي جريان آبگير جانبي با موقعيت 115درجه در كانال U شكل.pdf
1363    بررسي آزمايشگاهي تاثير آب شکن فرعي قائم بر آب شکستگي دماغه ي اولين آب شکن.pdf
1364    بررسي آزمايشگاهي تاثير طول و زاويه ي آب شکن فرعي بر آب شستگي آب شکن اول.pdf
1365    بررسي آزمايشگاهي رفتار ماسه مسلح باژئوتکستايل در حالت خشک و مرطوب.pdf
1366    بررسي آزمايشگاهي كمانش اعوجاجي در تيرهاي I-شكل.pdf
1367    بررسي آسيب پذيري لرزه اي قابهاي خمشي فولادي به روش تحليل ديناميکي غير خطي.pdf
1368    بررسي اثر پوششهاي پليمري كربني در تقويت و ترميم تيرهاي پيوند.pdf
1369    بررسي اثر تثبيت كننده هاي پليمري بر فشار تورم رسهاي متورم شونده.pdf
1370    بررسي اثر روش تراكم بر مقاومت كششي، مدول برجهندگي و عمرخستگي نمونه‌هاي آسفالتي با استفاده از آزمايش كشش غيرمستقيم.pdf
1371    بررسي اثر سختي و مقاومت تسليم جداساز بر پاسخ لرزه اي پلهاي متكي بر شمع-ستون.pdf
1372    بررسي اثر سيال داخلي روي انتشار خرابي در خطوط لوله ي دريايي.pdf
1373    بررسي اثر شرايط جريان ورودي در ايجاد جريان هاي گردابي.pdf
1374    بررسي اثر عمق ستون در رفتار لرزه‌اي اتصالات با ورق انتهايي بلند.pdf
1375    بررسي اثر مدلهاي رفتاري خاک در آناليز عددي ديوار حائل.pdf
1376    بررسي اثر مواد مضاف ميكروسيليس هوازا و پودر خاك سنگ بر دوام بتن در برابر يخبندان.pdf
1377    بررسي اثر مودهاي مختلف موج رالي بر روي مشخصات پراکندگي امواج سطحي.pdf
1378    بررسي اثر ميکروسبليس بر خواص مکانيکي بتن سبکدانه حاوي ليکا و پاميس تفتان.pdf
1379    بررسي اثرات خوردگي محيطي بر روي پايداري سازه‌ها و ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب.pdf
1380    بررسي اثرات سيمان ضد آب بر CBR و تورم خاکهاي حاشيه درياي خزر در مقايسه با آهک و سيمان نوع 2.pdf
1381    بررسي اثرات مولفه قائم زلزله بر پاسخ قابهاي ساختماني.pdf
1382    بررسي اثرات نسبت لاغري بر رفتار خرابي ديوار برشي فولادي تحت بارگذاري چرخه اي.pdf
1383    بررسي استحكام نهائي پانلهاي تقويت شده آلومِينيومي تحت اثر فشار درون صفحه‌اي تك محوري.pdf
1384    بررسي استفاده از روش اجزاي محدود براي تحليل اتصال تير با ورق انتهايي هم تراز.pdf
1385    بررسي الگوي آب شستگي پيرامون سه آب شكن متوالي با زاويه 60 درجه.pdf
1386    بررسي اندر کنش ديوارهاي حائل انعطاف پذير و خاک رس اشباع در شرايط زهکشي نشده.pdf
1387    بررسي انواع ركوردهاي نزديك گسل شامل رکوردهاي واقعي، مصنوعي و مدلهاي پالسگونه جايگزين.pdf
1388    بررسي برخي از خواص نوعي بتن توانمند براي تعمير سازه هاي بتني در شرايط محيطي حاشيه خليج فارس.pdf
1389    بررسي پارامترهاي موثر در تقويت برشي تير بتن آرمه با ورقه FRP به روش اجزاي محدود.pdf
1390    بررسي پارامتريك بار طراحي لغزش در ميراگر اصطكاکي پال.pdf
1391    بررسي پارامتريك تاثير بار سطحي بر شيرواني هاي خاكي مسلح.pdf
1392    بررسي پارمترهاي فني و اجرايي موثر در انتخاب بهينه يك شمعكوب.pdf
1393    بررسي پايداري بدنه خاكريز درياچه اروميه پس از اصلاح و تعريض.pdf
1394    بررسي پايداري تكيه گاه هاي سنگي سد بتني كارون 4.pdf
1395    بررسي پديده اب شستگي در اطراف پايه هاي استوانه اي تحت اثر جريانهاي ماندگار با استفاده از مدل فيزيكي.pdf
1396    بررسي پديده واکنش قليايي سنگدانه ها در بتن سه سد کشور.pdf
1397    بررسي تاثير پارامتر جديد بر رفتار برشي ناپيوستگي در توده سنگ با مدلهاي فيزيكي.pdf
1398    بررسي تأثير پليمر بر مقاومت مکانيکي مخلوط آسفالتي.pdf
1399    بررسي تأثير تغيير لغزندگي راه بر سرعت مجاز و جريان ترافيك در جاده‌ها.pdf
1400    بررسي تاثير تقويت کننده کامپوزيتي بر استحکام شکست سازه ترکدار تحت شرايط مود ترکيبي.pdf
1401    بررسي تاثير تيپ بندي اعضاء بر روي رفتار لرزه اي سازه هاي بتن آرمه.pdf
1402    بررسي تاثير چشمه اتصال در رفتار لرزه اي قابهاي خمشي فولادي.pdf
1403    بررسي تأثير دما بر روي خواص مهندسي کائولينيت خالص و رس رشت.pdf
1404    بررسي تاثير رگه هاي ژيپس بر تراوش از پي سد گتوند عليا.pdf
1405    بررسي تاثير ريزي سرباره کوره بلند آهن گدازي بر مقاومت فشاري و نفوذپذيري بتن هاي حجيم سدهاي بتن غلتکي (RCC).pdf
1406    بررسي تاثير سختي خمشي ستونها بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي يك طبقه با ورق نازك (بدون سخت كننده).pdf
1407    بررسي تأثير سرعت حركت وسايل‌نقليه بر خرابي‌هاي روسازي انعطاف‌پذير.pdf
1408    بررسي تاثير سوراخهاي دايره اي در جان تيرهاي T شكل بتني به روش اجزاي محدود و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي.pdf
1409    بررسي تاثير شرايط ساختگاه بر تفاوت خرابي ساختمانها در زلزله بم.pdf
1410    بررسي تاثير شكل دره بر تغيير شكلها و تنشهاي حاصله از تحليلهاي استاتيکي و ديناميکي.pdf
1411    بررسي تأثير عمليات رسوبزدايي از خودروهاي پيكان و پرايد بر كاهش انتشار آلاينده‌هاي هوا (مطالعه موردي تهران).pdf
1412    بررسي تاثيرات نحوه مدلسازي فونداسيون سكوي خود بالابر بر رفتار ديناميكي آن تحت اثر امواج دريا.pdf
1413    بررسي تجربي تاثير آرماتورهاي خمشي بر مقاومت نهايي تيرهاي عميق ساخته شده از بتن سبك سازه اي ومقايسه آن با روابط آيين نامه هاي (آبا) و(ACI).pdf
1414    بررسي تجربي مقاوم سازي تيرهاي بتن مسلح با آرماتور پس كشيده بيروني.pdf
1415    بررسي تحليلي تاثير ستون مايع ميراگر تنظيم شده بر پاسخ لرزه اي سازه هاي بلند.pdf
1416    بررسي تراكم خاك اطراف شمع تراكمي.pdf
1417    بررسي تغيير شكل پذيري خاكهاي با تراكم نسبي يكسان و ارزيابي اعتبار مهندسي آزمايش تراكم.pdf
1418    بررسي تغييرات خطوط ساحلي دلتاي رودخانه جگين با استفاده از GIS.pdf
1419    بررسي توليد آجر با استفاده از خاكستر پوسته برنج ،ماسه و آهك.pdf
1420    بررسي خصوصيات تحکيم پذيري يک خاک رسي تسليح شده توسط الياف مصنوعي.pdf
1421    بررسي خواص بتن با گوگرد نفوذي.pdf
1422    بررسي خواص مکانيکي بتن هاي سبک الياف دار حاوي ليکا و پاميس تفتان.pdf
1423    بررسي دقت نرم‌افزار Kenlayer براي طراحي روسازي با استفاده از نتايج ميداني.pdf
1424    بررسي رشد سطح عملکرد در سازه هاي بلند بتن آرمه مقاوم شده با مهاربند فلزي.pdf
1425    بررسي رفتار الاستوپلاستيک مقاطع مختلف فولادي.pdf
1426    بررسي رفتار حلقه مستهلك كننده انرژي به منظور استفاده در سازه مهاربندي.pdf
1427    بررسي رفتار خمشي تير بتني مسلح تحت اثر پديده واکنش قليايي سنگدانه ها.pdf
1428    بررسي رفتار دراز مدت قابهاي مركب.pdf
1429    بررسي رفتار ديناميكي سازه هاي بلند با در نظر گيري اندركنش سازه و خاک و اثرات p-دلتا.pdf
1430    بررسي رفتار سكوي خودبالابر تحت اثر ضربه كشتي.pdf
1431    بررسي رفتار سكوي خودبالابردر شرايط صدمه ديده تحت اثر ضربه كشتي.pdf
1432    بررسي رفتار شمع هاي اسکله هاي شمع و عرشه بتني ترميم شده با پوسته هاي CFRP تحت بارهاي توأم قائم و جانبي افزاينده.pdf
1433    بررسي رفتار قابهاي متشكل از تيرهاي لانه زنبوري و ستونهاي دوبل ناوداني تسمه دار.pdf
1434    بررسي رفتار لرزه اي اتاق آجري ساخته شده بر اساس استاندارد 2800 به کمک ميزلرزان و مدلسازي عددي آن.pdf
1435    بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي موج دار نازك.pdf
1436    بررسي رفتار مقاومتي و نفوذ پذيري مخلوط ماسه با ذرات لاستيك.pdf
1437    بررسي رفتار و مقاومت جهت عمود بر صفحه ميانقابهاي آجري.pdf
1438    بررسي رفتار هيسترزيس تيرهاي پيوند در قابهاي مهاربندي برون محور.pdf
1439    بررسي رفتاراتصالاتLوT شكل‌ ديواربه ديواردرپانلهاي ساندويچي بتن پاشي.pdf
1440    بررسي روابط بين مقاومت فشاري بتن در سنين مختلف با استفاده از نتايج 165 سري آزمايش عملي در پروژه هاي اجرايي.pdf
1441    بررسي روش فنر معادل ارتجاعي در تحليل خطي پي هاي گسترده.pdf
1442    بررسي روش همگن سازي خطي در سازه هاي بنايي.pdf
1443    بررسي روشهاي 3 بعدي پايداري شيرواني هاي خاکي.pdf
1444    بررسي روش‌هاي ايمن‌سازي كنار جاده و راهكارهاي كاهش خروج از مسير.pdf
1445    بررسي روند تغييرات عمق اب شستگي در گروه پايه ها.pdf
1446    بررسي زوال طبيعي سيانور رها شده در خاک از فعاليت معدن طلاي موته.pdf
1447    بررسي ساخت و ساز ساختمان مختلط به اصطلاح نيمه اسکلت در کشور.pdf
1448    بررسي سخت کننده ها در ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده.pdf
1449    بررسي شاخص هاي عملکرد نشت در شبکه هاي توزيع آب شهري.pdf
1450    بررسي شکل و ابعاد محدوده سنگ‌چين اطراف پايه‌هاي استوانه‌اي پلها براي کنترل آب‌شستگي موضعي.pdf
1451    بررسي شيارشدگي مسير چرخ‌ها با توجه به نواحي آب و هوايي، ميزان حجم ترافيک، وضعيت خاک‌بستر و ضخامت لايه بتن‌آسفالتي.pdf
1452    بررسي صحت نتايج مدل حجم محدود جهتمند با الگوي مرکزيت سلول براي شبيه سازي جريان گردابه اي دو بعدي مجاور موج شکن.pdf
1453    بررسي عددي نشست مخازن ذخيره نفت مارون ناشي از آزمايش هيدرواستاتيك و خاكريزي در اطراف ان.pdf
1454    بررسي عددي و آزمايشگاهي جريانات متغير تدريجي در دشتهاي سيلابي.pdf
1455    بررسي عددي و آزمايشگاهي رفتار هيدروليكي آبگيرهاي كفي.pdf
1456    بررسي عدم تقارن در رفتار سازه هاي فولادي مهاربندي شده به روش طيف ظرفيت.pdf
1457    بررسي عملکرد ابزار دقيق سد خاکي ارسباران.pdf
1458    بررسي عملکرد المان شکل پذير در باد بندهاي هم مرکز قابهاي فولادي.pdf
1459    بررسي عملکرد ساختمانهاي بلند با سيستم سازه اي لوله اي و سيستم لوله دسته بندي شده در مقابل بارهاي جانبي.pdf
1460    بررسي عملکرد موج شکن هاي شناور شيبدار با استفاده از مدل فيزيکي.pdf
1461    بررسي عملکرد هيدروليکي و قابليت اطمينان در شبکه هاي جمع آوري فاضلاب شهري.pdf
1462    بررسي عملكرد دو جرم ميراگر متوازن در كنترل رفتار لرزه اي مدل هاي ساختماني سه بعدي.pdf
1463    بررسي عملكرد شمع هاي تراكمي در كاهش استعداد روانگرايي بسترهاي ماسه اي.pdf
1464    بررسي عملكرد لرزه ايي جداگرهاي لغزشي مجهز به سيستم بازگرداننده درسازه هاي ساختماني.pdf
1465    بررسي عملكرد و مدلسازي بيوراكتورمحتوي سنگدانه هاي پاميس به عنوان بستر ثابت بيوفيلم در تصفيه هواي فاضلاب.pdf
1466    بررسي عوامل مؤثر بر نفوذ پذيري سنگها با استفاده از نتايج اندازه گيريهاي صحرايي خواص سنگ و مقايسه با روابط موجود.pdf
1467    بررسي عوامل موثر بر افزايش هزينه و طول زمان اجراي پروژه هاي بزرگ منابع آب.pdf
1468    بررسي عوامل موثر بر ريسک وقوع ترک حرارتي در بدنه سدهاي بتن غلتکي.pdf
1469    بررسي عوامل موثر در طراحي سرريز پلكاني با جريان پيوسته (skimming flow).pdf
1470    بررسي فاكتورهاي انساني در مهندسي ايمني جاده‌اي.pdf
1471    بررسي کارايي حذف TOC در واحد هاي مختلف تصفيه خانه آب تهرانپارس و تاثير فرايندهاي تصفيه روي شاخص هاي اندازه و تعداد ذرات.pdf
1472    بررسي كارآيي هيدروليكي سرريزهاي پلکاني از نظر ابعاد و تعداد بهينه پله ها.pdf
1473    بررسي كاربرد پلي‌كاتيون آلومينيوم درحذف کدورت کائولين از آب.pdf
1474    بررسي كاهش پاسخ لرزه اي سازه هاي قابي با ميراگرهاي ويسكو الاستيک.pdf
1475    بررسي كمي ‌نرخ خزش براي مصالح سنگريزه‌اي چند سنگ سست.pdf
1476    بررسي محافظت سازه اي ساختمانها در برابر بارگذاري ناشي از انفجار بمب جاسازي شده در يک وسيله نقليه.pdf
1477    بررسي مدلي پديده پلانج جريان چگال در مخزن پشت سد.pdf
1478    بررسي مديريت کيفيت پروژه هاي سدهاي بزرگ در دست احداث در ايران.pdf
1479    بررسي مشكلات ايمني عابرين پياده در راه‌هاي بين شهري (مطالعه در استان گيلان).pdf
1480    بررسي مقاومت فشاري بتن با مقاومت بالا در برابر يخبندان.pdf
1481    بررسي مقايسه روشهاي الگوريتم مورچگان و ژنتيك در كاليبراسيون مدل تانک.pdf
1482    بررسي مكانيزم برش درزه مصنوعي با استفاده از رابطه پاتون و بارتون.pdf
1483    بررسي مهندسي ساخت و مديريت مسكن اقشار كم درآمد شهري در ايران.pdf
1484    بررسي ميدان تغيير شكل توده خاك با استفاده از پردازش تصاوير ديجيتالي.pdf
1485    بررسي ميزان چسبندگي آسفالت سطحي با بكارگيري دستگاه سايش سطحي.pdf
1486    بررسي نحوه اجرا و مشكلات اجرايي ديواره هاي آب بند نشيب بند و فراز بند پروژه سد شهريار.pdf
1487    بررسي نسبت باربري كاليفرنيا (CBR) و تراكم ماسه بادي لاي دار مسلح به الياف طبيعي.pdf
1488    بررسي نمودار تنش كرنش بتن سبكدانه حاوي ليکا و پاميس تفتان.pdf
1489    بررسي نوع و موقـعيت تشـكيل مفاصل پلاسـتيك در قاب‌هـاي بـرون‌محور به کمک تحليل‌هاي ديناميکي غيرخطي.pdf
1490    بررسي و ارزيابي ايمني سازه اي در سدهاي بتني قوسي.pdf
1491    بررسي و مقايسه روشهاي تخمين پارامترهاي مدل استوکاستيکي ARIMA.pdf
1492    بررسي وضعيت تصفيه آب در شهرهاي مختلف ايران و پيشنهادات لازم جهت بهبود آن.pdf
1493    بررسي هيدروديناميکي اثرات غير خطي نوسان ازاد و گذاري يک استوانه بزرگ شناور در دريا.pdf
1494    بررسي هيدروليكي اثر تراكم گياه ني بر استهلاک انرژي پتانسيل موج در ساحل رودخانه ها با استفاده از مدل آزمايشگاهي.pdf
1495    بررسي يك الگوي بارگذاري جانبي استاتيكي و شاخص خسارت بر اساس انرژي.pdf
1496    بکارگيري المانهاي محدود در تحليل ديناميکي سکوي دريايي و مقايسه نتايج با پيش بيني هاي شبکه مصنوعي.pdf
1497    بكارگيري سيستم‌هاي اطلاعات مكاني(GIS) براي تعيينمسير بهينه مواد سوختي خطرناک.pdf
1498    به کارگيري مدل هاي مديريت تکنولوژي براي ارزيابي ماشين آلات ساختماني.pdf
1499    به كارگيري ديوار برشي فولادي در بهسازي لرزه اي ساختمان اسكلت فولادي 12 طبقه.pdf
1500    بهبود پيش بيني و تخمين بار معلق رودخانه ها با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي.pdf
1501    بهره برداري بهينه از سيستمهاي چندمخزنه بوسيله الگوريتم ژنتيک و برنامه ريزي خطي.pdf
1502    بهسازي لرزه اي پلها با استفاده از غلافهاي فولادي(JACKET).pdf
1503    بهسازي لرزه اي ساختمان 14 طبقه اسكلت فولادي با هسته مركزي بتني مسلح.pdf
1504    بهسازي لرزه‌اي ساختمانهاي بتني با قاب خمشي در برابر زلزله.pdf
1505    بهينه سازي آرايش شمع و دال تحت اثر توام بارگذاريهاي ثقلي و زلزله 1.pdf
1506    بهينه سازي آرايش شمع و دال تحت اثر توام بارگذاريهاي ثقلي و زلزله 2.pdf
1507    بهينه سازي پارامترهاي لايه آبدار با الگوريتم ژنتيك در قياس با روش تايس و هنتوش در تفسير نتايج آزمون پمپاژ.pdf
1508    بهينه سازي پارامترهاي موثر در فرايند جذب و بازيافت سيانيد از پساب صنعتي- معدني بر روي كربن فعال.pdf
1509    بهينه سازي زاويه الياف وصله کامپوزيتي براي ترميم ترک لبه سوراخ پرچ.pdf
1510    بهينه سازي سازه هاي خرپايي بر اساس نظريه قابليت اعتماد به کمک الگوريتم وراثتي.pdf
1511    بهينه سازي سازه هاي فضاکار با در نظرگرفتن اتصالات نيمه گيردار با استفاده از روشهاي الگوريتم ژنتيک و شبکه هاي عصبي.pdf
1512    بهينه سازي شکل سدهاي بتني وزني به روش ESO.pdf
1513    بهينه سازي طراحي تراكم ديناميكي بوسيله الگوريتم ژنتيک.pdf
1514    بهينه سازي كمي - كيفي بهره برداري از چاه هاي نزديک ساحل با استفاده از الگوريتم ژنتيک.pdf
1515    بهينه سازي گروه شمعها با بهره گيري از الگوريتم ژنتيک.pdf
1516    بهينه سازي مصرف آب و توليد پساب به روش تكنولوژي پينچ آبي.pdf
1517    بهينه سازي هيدروليكي راههاي ميان درياچه اي.pdf
1518    بهينه يابي ارتفاع سد و ابعاد سرريز با استفاده از الگوريتم ژنتيك.pdf
1519    بهينه يابي سطوح لغزش شيرواني هاي سنگي داراي درزه هاي ناپيوسته با روش GA.pdf
1520    پارامترهاي مؤثر پاسخ سازه ها در حرکات افقي حوزه نزديک منبع لرزه زا.pdf
1521    پهنه بندي خطر زمين لغزش در ساختار مدل فازي بر مبناي قضاوت كارشناسي.pdf
1522    پيش بيني بلند مدت بارش با استفاده از سيگنالهاي هواشناسي و کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي.pdf
1523    پيش بيني حجم اورد رودخانه با روش استنباط فازي ( مطالعه موردي زاينده رود ).pdf
1524    پيش بيني ضريب نفوذ پذيري بتن با استفاده از شبكه هاي عصبي نوع GMDH و الگوريتم ژنتيك.pdf
1525    پيش بيني عمق آب شستگي اطراف لوله هاي زير دريايي تحت اثر جريان.pdf
1526    پيش بيني نوع انهدام ستونهاي بتن آرمه تحت اثر بار جانبي دوره اي.pdf
1527    پيش‌بيني حجم ترافيك با در نظر گرفتن همبستگي دوبعدي در شبكه فازي-عصبي ANFIS.pdf
1528    پيش‌بيني سرعت عملكردي در بخشهاي مستقيم راه‌هاي كوهستاني دو خطه بين شهري.pdf
1529    پيش‌بيني طول نفوذ شوري در خور رودخانه‌اي اروند با استفاده از مدل عددي و مدلهاي تجربي.pdf
1530    تئوري پاسخ براي پيش بيني نحوه تعديل رودخانه‌هاي آبرفتي تحت تغييرات محيطي و انساني.pdf
1531    تابع عملكرد ايمني در راه‌هاي ايران.pdf
1532    تاثير ابعاد تاير اتومبيل‌هاي سنگين دركاهش خرابي روسازي‌هاي صلب.pdf
1533    تاثير استفاده از طيف واقعي يك زلزله بر نتايج حاصل از اناليز غير خطي استاتيكي افزايشي.pdf
1534    تاثير افزودن خرده هاي لاستيك بر روي نفوذپذيري خاك رس.pdf
1535    تأثير المانهاي افزاينده ميرايي و سختي بر رفتار لرزه‌اي ساختمان‌هاي بتني.pdf
1536    تاثير الياف فولادي بررفتار برشي تيرهاي بتن مسلح (NSC&HSC).pdf
1537    تاثير انعطاف پذيري پوشش در رفتار ديناميکي ديوارهاي خاکي مسلح با ژئوسينتتيک ها.pdf
1538    تاثير پارامترهاي مختلف در دقت توابع MLS براي محاسبه ارتفاع آب در سفره آب زير زميني.pdf
1539    تاثير پيوستگي ميلگردها در محل اتصالات تير به ستون بر سختي خمشي و باربري جانبي سازه هاي فولادي با سقف مركب.pdf
1540    تاثير تابيدگي هسته برشي باز بر رفتار ساختمانهاي بلند بتني تحت اثر نيروي جانبي.pdf
1541    تاثير حالات مختلف بار گذاري در تحليل بار فزاينده سكوهاي ثابت فلزي دريايي در خليج فارس.pdf
1542    تاثير حرکات عمودي زمين در حوزه نزديک به پاسخ سازه ها.pdf
1543    تاثير حركت ديوار بر روي فشار اب حفره اي اضافي پشت ديوارهاي ساحلي در هنگام زلزله با استفاده از نتايج ازمايش ميز لرزه.pdf
1544    تاثير حضور افزودني ها در عملكرد بتن غلتكي (RCC).pdf
1545    تاثير خاك‌ورزي و ابعاد بركه باطله بر زوال طبيعي سيانور.pdf
1546    تاثير رژيم آبي بر تغييرات هندسي پلان رودخانه دز.pdf
1547    تاثير سطح نسبي بازشوها بر نياز لرزه اي-غيرخطي ساختمان هاي مصالح بنايي.pdf
1548    تاثير مايعات آلي بر خصوصيات تحكيم يك بعدي خاکهاي رسي متراکم.pdf
1549    تاثير مدلهاي رفتاري خاک بر فشار مقاوم خاک در آناليز عددي ديوار حائل.pdf
1550    تثبيت خاکهاي حاشيه درياي خزر با سيمان ضد آب و مقايسه آن با آهک و سيمان نوع 2.pdf
1551    تحليل آماري متغيرهاي بارگذاري در طراحي دکلهاي انتقال نيروي ايران.pdf
1552    تحليل اتصال صلب توصيه شده در ايين نامه 2800 ايران و اثر ان بر رفتار قابهاي خمشي فولادي.pdf
1553    تحليل استاتيكي غيرخطي قابهاي دو بعدي با استفاده از تكنيك شبيه ساز نيومارك.pdf
1554    تحليل پاسخ ديناميکي خاک با استفاده از مدل مخروط.pdf
1555    تحليل پايداري لرزه اي شيرواني هاي مسلح با كش مهارهاي فولادي.pdf
1556    تحليل پديده ضربه قوچ در تونلهاي آب بر نيروگاهها با روش حجم محدود.pdf
1557    تحليل تجربي و مدلسازي ديوار حائل پل.pdf
1558    تحليل تجربي و مدلسازي عرشه پل بتن مسلح.pdf
1559    تحليل تراوش دو بعدي در پي و محاسبه زيرفشار در سدهاي بتني وزني.pdf
1560    تحليل حركتهاي سكوهاي شناور ستوني SPAR تحت اثر امواج.pdf
1561    تحليل خطر لرزه‌اي براي مناطق مختلف شهر ساري.pdf
1562    تحليل ديناميکي دوبعدي و مبتني بر تاريخچه زماني شتاب زلزله براي سد خاکي long valley با استفاده از روش FDM.pdf
1563    تحليل ديناميکي سازه ها در حوزه فرکانس به روش بردارهاي ريتز نوين.pdf
1564    تحليل ديناميكي سازه‌هاي جداسازي شده با سيستم‌هاي جداساز غيرخطي.pdf
1565    تحليل ديناميكي سدهاي بتني وزني در دامنة زمان با استفاده از روش‌هاي مودال وابسته و غيروابسته.pdf
1566    تحليل ديناميكي غيرخطي سدهاي بتني قوسي.pdf
1567    تحليل رفتار خاکريزهاي مسلح در حين و بعد از اجرا روي بسترهاي سست.pdf
1568    تحليل رفتار روسازيهاي آسفالتي در رمپها و لوپها.pdf
1569    تحليل روند جريان شكست سد در حالت دو بعدي با استفاده از روش گالركين پراکنده و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي.pdf
1570    تحليل ريسک روانگرايي در بخشي از سواحل بابلسر.pdf
1571    تحليل عددي پرده آب بند سد سيازاخ كردستان.pdf
1572    تحليل عددي جريان دوفاز آب وهوا دراطراف دريچه كشويي تخليه كننده تحتاني.pdf
1573    تحليل عددي رفتار روسازي‌هاي بلوكي.pdf
1574    تحليل عددي سه بعدي جهت بررسي تأثير الگوي حفاري در NATM.pdf
1575    تحليل عددي شمع تحت اثر بار جانبي در خاكهاي رسي.pdf
1576    تحليل غير خطي تيرهاي بتن ارمه به روش اجزاي محدود.pdf
1577    تحليل غير خطي ستونهاي بتن ارمه به روش اجزاي محدود.pdf
1578    تحليل غيرخطي هندسي ديناميكي پوسته هاي انحنا دار با استفاده از اجزاي خميده.pdf
1579    تحليل فراواني خشكسالي با استفاده از شاخص بارش از ميانگين به روش گشتاورهاي خطي.pdf
1580    تحليل قابهاي بتن مسلح مهار بندي نشده با در نظر گرفتن اثر ترك خوردگي.pdf
1581    تحليل كارآمدي سيستم‌ مونوريل در حمل و نقل انبوه شهري.pdf
1582    تحليل لرزه اي تونلهاي دايروي به روش شبه استاتيكي ( مطالعه موردي  فاز اول متروي تبريز ).pdf
1583    تحليل لرزه اي ديوارهاي برشي كوتاه (Squat) با بازشو.pdf
1584    تحليل و طراحي دکلهاي انتقال نيرو با استفاده از نظريه قابليت اعتماد.pdf
1585    تحليل وضعيت ايران در شبكه تركيبي حمل ‌و‌‌ نقل آسيا.pdf
1586    تخمين پاسخ سازه ها در سطوح مختلف زلزله با استفاده از آناليز پوش اور مودال.pdf
1587    تخمين ضريب پخش يون كلر در بتن روش هاي رياضي و عددي.pdf
1588    تخمين مقاومت فشاري و مدول الاستيسته ديناميکي بتن سبکدانه با استفاده از تکنيک سرعت پالس فراصوتي.pdf
1589    تخمين مقاومت لرزه اي ساختمان هاي بتني پس از زلزله.pdf
1590    ترازبندي بارگذاري موج براي طراحي و ارزيابي سکو هاي منطقه پارس جنوبي.pdf
1591    تعبير و تفسير آزمونهاي فشار آب (لوژان) در سنگهاي با نفوذپذيري پايين.pdf
1592    تعيين امپدانس ديناميكي خاك در تحليل اندرکنش با سازه.pdf
1593    تعيين پارامترهاي مقاومت برشي توده سنگ با آزمايش برش برجا مود مطالعاتي ساختگاه سد مخزني نرماب.pdf
1594    تعيين تقاضاي سفر با قطار سبك شهري به عنوان يك گزينه جديد (مطالعه موردي شهر کرمانشاه).pdf
1595    تعيين‌ خواص‌ و نقطه‌ تقسيم‌ مقاومت‌ ليكاي توليد داخل‌ كشور و مقايسه‌ با نتايج‌گزارش‌ شده‌ براي انواع‌ خارجي اين‌ سبكدانه‌.pdf
1596    تعيين دبي غالب در رودخانه سيستان.pdf
1597    تعيين رفتار لرزه اي اتصال خمشي با استفاده از ورق ميان گذر به ستونهاي قوطي لوزي شکل در قابهاي خمشي فولادي.pdf
1598    تعيين ضريب رفتار (r) قابهاي خمشي بتن مسلح با توجه به عوامل موثر برآن.pdf
1599    تعيين ضريب رفتار قابهاي بتني مسلح با بادبند زانويي فولادي با روش طيف ظرفيت.pdf
1600    تعيين ضريب كمانش صفحات مستطيلي تحت بارهاي مياني و انتهايي داخل صفحه باروش نوار محدود اسپلاين.pdf
1601    تعيين طيف پاسخ مولفه هاي پيچشي جنبش شديد زمين با استفاده از داده هاي شبكه شتابنگاري متراكم و بررسي تغييرات آن با پارامترهاي لرزه اي.pdf
1602    تعيين عمق آبشستگي در اطراف پايه هاي دايره اي به كمك مدلسازي حل عددي جريان دو بعدي با روش احجام محدود غيرهمپوشان بر روي شبكه مثلثي بيساختار.pdf
1603    تعيين عمق بهينه بفل در حوضچه هاي رسوبگير اوليه با استفاده از يك مدل عددي سه بعدي اولري - لاگرانژي.pdf
1604    تعيين مدل رياضي برآورد ذخيره آب در خاك و دبي خروجي در اثر بارش باران با استفاده از روش توده سازي.pdf
1605    تعيين مشخصات ديناميكي خاك ماسه بابلسر و بررسي پارامترهاي موثر بر آن با استفاده از آزمايشهاي جعبه برش ساده ديناميکي.pdf
1606    تعيين مقاومت سنگهاي با درزه‌هاي موازي ( نا همسان ).pdf
1607    تعيين منحني هاي دبي-مدت-فراواني در جنوب استان آذربايجان غربي.pdf
1608    تعيين منحني هاي طراحي سيستم کنترلي TMDبراي پل هاي معلق در مقابل شتاب قائم زلزله.pdf
1609    تعيين ميزان آبگذري دريچه تخليه كننده ي تحتاني سدها با استفاده از مدل رياضي و مدل فيزيكي.pdf
1610    تعيين نرخ ممان لرزه اي و پهنه بندي ايران با استفاده از داده هاي ژئودتيكي.pdf
1611    تعيين نيروهاي وارده از جانب سيستم کنترل غير فعال TMD به پل هاي معلق در اثر شتاب هاي قائم زلزله.pdf
1612    تعيين نيروي متحرك وارد بر يك پل ساده با اندازه گيري ارتعاشات سازه ان.pdf
1613    تقريب چند جمله اي توابع با استفاده از اناليز تابعي و کاربرد ان در مهندسي.pdf
1614    تقويت برشي تيرهاي عميق بتني با استفاده از ورق هاي FRP.pdf
1615    تقويت تير بتن آرمه داراي باز شو در جان با ورق هاي FRP.pdf
1616    تقويت خمشي اتصالات دال‌هاي دو طرفة تخت با استفاده از صفحات FRP.pdf
1617    تلفيق آني سيستم‌هاي فتوگرامتري و سيستم‌هاي اطلاعات مکاني (GIS) به منظور توليد اطلاعات ساختاريافته.pdf
1618    توابع گرين براي محيط نيمه بينهايت با رفتار ايزوتروپ جانبي تحت اثر بارگذاري قائم در فضاي فرکانسي.pdf
1619    توسعه حفره آبشستگي موضعي اطراف يک پايه مستطيلي همراه با طوق.pdf
1620    توسعه مدل دو بعدي در پلان جهت مدلسازي شكست سد.pdf
1621    توسعه مدلهاي رفتاري و تحليل غير خطي قابهاي بتن مسلح با پركننده هاي مصالح بنايي به روش ترك پخشي ثابت.pdf
1622    توليد شتابنگاشت هاي مصنوعي سازگار با طيف طرح با استفاده از تبديل موجك.pdf
1623    تهيه مدل تبديل آمار بارش به رواناب با مطالعه موردي بر رودخانه بشار.pdf
1624    تهيه مدل عددي براي شبيه سازي الگوي جريان در حوضچه هاي مستطيلي.pdf
1625    چگونگي تعيين دقيق و پارامترها در تحليلهاي غير ارتجاعي مقاطع بتن مسلح منشوري ترک خورده تحت خمش و مقايسه آنها در مراتب مختلف تاثر مقطع و کيفيتهاي مختلف بتن.pdf
1626    حذف نيترات، سولفات و سختي از آبهاي سطحي با نانو فيلتراسيون.pdf
1627    حساسيت سنجي پارامترهاي مقاومت برشي خاك بر نيروي كششي ميخها در دو حالت ديناميکي و استاتيکي در تسليح خاک به روش ميخکوبي.pdf
1628    حل مسئله نشت از زير سپر به روشهاي تفاضل محدود و نقاط محدود.pdf
1629    حل معادله حرکت سيستمهاي يک درجه ازادي با استفاده از موجک هار.pdf
1630    حل معادله ديفرانسيل حاكم بر سيستمهاي چند درجه آزادي خاك-سازه و سازه با استفاده از موجک هار.pdf
1631    رتبه‌بندي بهينه طرحهاي فاضلاب با استفاده از مدل‌هاي برنامه‌ريزي چندمعياره.pdf
1632    رفتار خرابي سازه هاي كش بستي تخت تحت اثر بارگذاري نامتقارن.pdf
1633    رفتار درازمدت المانهاي بتني فشاري محصور شده با FRP.pdf
1634    روانگرايي پي هاي آبرفتي سدها براثر زلزله و روشهاي علاج بخشي آن.pdf
1635    روش پيشگيري يا كاهش حوادث ريزشي ناشي از زلزله در جاده‌هاي كوهستاني.pdf
1636    روش جديد تحليل ديناميكي غير خطي سيستمهاي يك درجه آزادي با استفاده از مفاهيم برنامه ريزي رياضي.pdf
1637    روش قابليت اطمينان در طراحي لرزه اي سازه ها.pdf
1638    روش‌هاي مدي درگير و غيردرگير براي تحليل ديناميكي سدهاي بتني وزني در حوزه فركانس.pdf
1639    روشهاي معكوس شناسايي اسيب در سازه ها.pdf
1640    روشي براي ارزيابي وضعيت ايمني در شبکه معابر درون شهري.pdf
1641    روشي ساده جهت محاسبه تاثير اشباع خاک بر روي ظرفيت باربري پي هاي سطحي در حالت لرزه اي.pdf
1642    رويکرد سيستمي بهينه سازي حجم کنترل سيلاب در سدهاي مخزني چند منظوره.pdf
1643    ريز پهنه بندي لرزه اي مناطق شهري با استفاده از اندازه گيري مايكروترمورها ( مطالعه موردي ، شهر كرمانشاه).pdf
1644    ريسكهاي مالي و سرمايه گذاري در پروژه هاي سدسازي ايران.pdf
1645    ساخت و ساز بر روي واريزه هاي ناشي از زباله هاي ساختماني.pdf
1646    سازه هاي فولادي مجهز به ميراگرهاي فلزي TADAS,ADAS و سيستم هاي متداول فولادي از ديدگاه انرژي.pdf
1647    سدهاي خاکي همگن کوتاه با عنصر آب بند کم عرض بتن بنتونيتي.pdf
1648    سير مطالعات انجام شده بر روي سازه برج ميلاد تهران در برابر جريان باد.pdf
1649    سيستم خبره براي ارزيابي خرابي دالهاي بتني در منطقه خليج فارس.pdf
1650    سيستمي نوين در ساختمان سازي با نگرشي نو به سازه هاي فضاكار.pdf
1651    شبيه سازي ازمون غير مخرب بتن با استفاده از سيستم GPR به روش FDTD.pdf
1652    شبيه سازي دو فازه فرآيند شناوري محيط پايدار دانه‌اي در شرايط آرتزين.pdf
1653    شبيه سازي ديناميكي سيستم توزيع آب آشاميدني در روند كاهش و کنترل آب به حساب نيامده فيزيکي شهرها.pdf
1654    شبيه سازي سيلاب حوضه هاي آبريز و رونديابي در مخزن سد با استفاده از مدل رياضي HEC-HMS و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) ( مطالعه موردي در حوضه آبريز اهرچاي ).pdf
1655    شبيه سازي عددي سه بعدي جريان آشفته کم عمق در لنگرگاه کنار ساحل.pdf
1656    شبيه سازي و آناليز عدم قطعيت تغييرات تراز آب درياچه اروميه.pdf
1657    شکست سد و پهنه بندي سيلاب ناشي از آن با استفاده از نرم افزارهاي Arcview,Breach,Mike11,Hec-Ras3.1.1.pdf
1658    شناسايي خصوصيات ديناميکي سدهاي بتني با استفاده از آزمايش ارتعاش اجباري.pdf
1659    شناسايي غير مخرب ترک با استفاده از آناليز موجک (WAVELET ANALYSIS).pdf
1660    شناسايي و ارزيابي ترخيص بهينه آب از مخزن سد ارس.pdf
1661    شناسايي و ايجاد بانك اطلاعاتي بهنگام مواد زائد خطرناك صنعتي گامي موثر در توسعة مديريت مواد زائد استان فارس.pdf
1662    شناسايي و بررسي ارکان و عوامل مورد نياز در مديريت پروژه‌هاي عمراني.pdf
1663    شيوه مقاوم سازي سازه هاي بتني مسلح با استفاده از قابهاي فضاكار.pdf
1664    ضريب تمرکز تنش در يک صفحه سوراخ دار با ابعاد محدود.pdf
1665    ضريب دبي دريچه هاي قطاعي در حالت مستغرق.pdf
1666    ضريب عکس العمل بستر و تأثير آن در طراحي شالوده ها.pdf
1667    طراحي اتصالات گوشه در بادبندهاي ضربدري به روش نيروي يكنواخت.pdf
1668    طراحي اسكله هاي وزني بلوكي با تاکيد بر طراحي در شرايط زلزله.pdf
1669    طراحي اولين مركز دفن بهداشتي صنعتي در ايران بخش اول ملاحظات زيست‌محيطي.pdf
1670    طراحي بهينه ابعاد سيستم انحراف سدها بر اساس ريسك.pdf
1671    طراحي بهينه سيستم كنترل سيلاب عسلويه با استفاده از الگوريتم ژنتيك.pdf
1672    طراحي بهينه موج شکنهاي مايل به روش المان محدود.pdf
1673    طراحي شكل پذيري مقاطع خمشي بتن با مقاومت بالا با يا بدون محصور شدگي.pdf
1674    طراحي موج شكنهاي توده سنگي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي.pdf
1675    طراحي يک شبکه عصبي جديد براي کاربرد در مسايل مهندسي.pdf
1676    طراحي يك برنامه تحليل سدهاي بتني قوسي شئ - گرا با فرترن 90.pdf
1677    طراحي، ساخت و آزمايش يك بيو‌راكتور با بستر متراكم (UCBR) بمنظور حذف نيتروژن آمونياكي در پسآب‌هاي صنعتي.pdf
1678    ظرفيت باربري پي هاي سطحي چندبر.pdf
1679    عدم اعتبار فرض هم محوري ميدانهاي تنش و سرعت تاثير آن بر آناليز رفتار خاكهاي مسلح.pdf
1680    عدم قطعيت پارامترهاي ژئوتكنيكي و تحليل تراوش سد سنگريزه اي با رويه بتني سياه بيشه.pdf
1681    عملكردهيدروليكي مجموعه سازه هاي آبي تاريخي شوشتردرگذشته وحال.pdf
1682    فاكتورهاي موفقيت در استقرار موفقيت اميز سيستم هاي مديريت كيفيت در صنعت ساخت کشور.pdf
1683    فشار جانبي خاك بر ديوار حائل تحت اثر سربار استاتيكي.pdf
1684    کاربرد آزمايش نشست صفحه اي براي تعيين تنش پيش تراکمي يک خاک لوم- شني و رابطه آن با مقاومت برشي.pdf
1685    کاربرد الگوريتم ژنتيک در مکان يابي بهينه مهاربندهاي ضربدري در قابهاي فلزي دوبعدي.pdf
1686    کاربرد تئوري ولاسف در تحليل هسته مرکزي ساختمانهاي بلند.pdf
1687    کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي در طرح اختلاط بتن غلتک.pdf
1688    کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادي بودن طرح در مقابل زلزله.pdf
1689    کاهش هزينه عمليات ساختماني و اثرات زيست‌محيطي در احداث خطوط انتقال نيرو با استفاده از GIS.pdf
1690    کنترل فعال ارتعاشات قائم پل هاي معلق در اثر زلزله با استفاده از منطق فازي.pdf
1691    كاربرد آزمايش كشش غيرمستقيم در ارزيابي شاخص عريان‌شدگي مخلوط‌هاي آسفالتي اصلاح شده با آهك هيدراته.pdf
1692    كاربرد الگوريتم ژنتيك در تعيين عمق بحراني در کانال هاي باز.pdf
1693    كاربرد روش المان مجزا در تحليل روسازي‌ها.pdf
1694    كاربرد روش جديد تعيين كنتورهاي هم سرعت در جريان بين دو استوانه هم محور.pdf
1695    كاربرد روش طيف نقطه تسليم در برآورد پاسخ سازه هاي با رفتار غالب پيچشي.pdf
1696    كاربرد روشهاي آماري جهت پيش بيني مقاومت فشاري و سايشي بتن با استفاده ازشبكه هاي عصبي.pdf
1697    كاربرد روشهاي احتمالاتي در تحليل پايداري تونل.pdf
1698    كاربرد شبكه‌هاي عصبي و مقايسه آن با مدل پيوسته براي ارائه زمان تأخير در تقاطع‌ها.pdf
1699    كاربرد يك مدل رفتاري پلاستيسيته حالت بحراني با در نظر گرفتن اثرات بافتي براي مدلسازي رفتار ماسه تحت بارهاي يکنواخت و سيکليک.pdf
1700    كاليبراسيون ابزار سلول فشار كل در سد هاي خاکي.pdf
1701    كاليبراسيون روشهاي ارزيابي كيفي سازه ها بر اساس توابع خسارت فيزيکي رويداد زمين لرزه شهر بم.pdf
1702    كمانش جانبي- پيچشي غيرخطي تيرهاي لانه زنبوري.pdf
1703    كمينه كردن توليد لجن در فرايندهاي لجن فعال.pdf
1704    كنترل رسوب ورودي به ابگير جانبي در قوس 180درجه با استفاده از پره هاي مستغرق.pdf
1705    كنترل ساختمانهاي بلند متكي بر جداسازهاي لرزه اي در مقابل زلزله با استفاده از الگوريتم ژنتيک و طبقه مستقل.pdf
1706    كنترل و ترميم آبشستگي پايين دست سدهاي انحرافي در شرايط جريان.pdf
1707    كولاك زمستاني، بار برف، فرو ريختن بام ساختمان ها- بررسي تخريب ساختمانها در برف 21 بهمن 1383 رشت.pdf
1708    ليست مقالات فارسي.doc
1709    مباني تحليل فازي قابليت اعتماد سازه ها.pdf
1710    محاسبه تنشهاي پسماند در قابها تحت بارهاي تکراري با قضيه ملان.pdf
1711    محاسبه توزيع احتمالاتي ارتفاع موج حداکثر سالانه منطقه پارس جنوبي.pdf
1712    محاسبه ضريب رفتار قابهاي با مهاربندهاي کمانش ناپذير متناسب با مقادير استاندارد 2800.pdf
1713    مدل بارندگي - رواناب با استفاده از تئوري موجك و شبكه هاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردي هليل رود).pdf
1714    مدل پيشنهادي جهت مكش و درجه اشباع بمنظور پيش بيني امكان انتقال آلودگي در خاك.pdf
1715    مدل ساده المان تير داراي اتصالات RBS با برش دايره اي.pdf
1716    مدل سازي رسوبات چسبنده دررودخانه هاي جزرومدي.pdf
1717    مدل سازي عددي پديديه آبشستگي موضعي در اطراف خطوط لوله تحت اثر جريان.pdf
1718    مدل سازي عددي ريز شمع تحت بار كششي.pdf
1719    مدل سه بعدي انتقال رسوب غير چسبنده در خورها.pdf
1720    مدل سه بعدي انتقال رسوبات چسبنده در آبهاي ساحلي.pdf
1721    مدل شبيه‌سازي و بهينه‌سازي روش پمپاژ- تصفيه در احياء آب‌هاي زيرزميني آلوده به هيدروكربن‌هاي نفتي(TPH)، مطالعه موردي آبخوان اسماعيل‌آباد.pdf
1722    مدل عرضه-تقاضا در تقاطع‌هاي غيرهمسطح با بكارگيري سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند (ITS).pdf
1723    مدل مديريت فشار در شبکه توزيع آب شهري.pdf
1724    مدلسازي اجزاي محدود عمليات شکافت هيدروليکي در محيط چاه هاي نفت و گاز.pdf
1725    مدلسازي المان محدود رفتار غير خطي تجابجائيهاي بزرگ سازه هاي بتني با استفاده از المانهاي ايزوپارامتريك سه بعدي.pdf
1726    مدلسازي تئوري پخش طولي جريان چگال حاوي ذرات در داخل كانال.pdf
1727    مدل‌سازي‌ تأخير تقاطع‌هاي چراغدار در حالت فوق اشـباع.pdf
1728    مدلسازي دوفازه فرايند فرسايش و شناوري محيط دانه اي ناپايدار در شرايط ارتزين.pdf
1729    مدلسازي رفتار خاكهاي ماسه اي مسلح بر اساس فرض جريان غير مرتبط.pdf
1730    مدلسازي عددي بهسازي خاکهاي خشک و اشباع به روش تراکم ديناميکي.pdf
1731    مدلسازي فرسايش حوضه اي به كمك RUSLE، SWAT.pdf
1732    مدلسازي گسترش ترك در سدهاي بتني وزني.pdf
1733    مدلسازي يك سازه كروي مستغرق به روش هيبريد (المان مرزي و المان محدود).pdf
1734    مدلهاي عصبي- فازي اصلاح شده براي پيش بيني توليد سفرهاي اجباري و غير اجباري شهروندان در شهرهاي بزرگ.pdf
1735    مروري بر بهينه سازي سكوهاي دريايي شناور.pdf
1736    مشخصه‌هاي ديناميكي ورقهاي داراي سرعت محوري با استفاده از فرمولاسيون اجزاء محدود.pdf
1737    مطالعات پارامتري تاثير ابعاد ديوارهاي ساحلي بتني بر مقاومت در برابر نيروهاي جانبي.pdf
1738    مطالعات دريايي و مدل سازي رياضي آبگير مجتمع پرورش ميگوي گميشان.pdf
1739    مطالعه آزمايشگاهي اثر تيغه هدايت كننده بر راندمان تله اندازي حوضچه رسوبگير.pdf
1740    مطالعه آزمايشگاهي تغييرات سرعت در جريان هاي غليظ.pdf
1741    مطالعه اثر متغيرهاي ميکرومکانيک در زمان جريان مصالح راهسازي.pdf
1742    مطالعه اثرات نوع کمانش اعضاي مهاربند بر رفتار لرزه اي قابهاي مهاربندي شده ضربدري.pdf
1743    مطالعه استهلاک موج سيل ناشي از شکست سد در مجاري با مقطع ذوزنقه.pdf
1744    مطالعه پارامترهاي موثر بر ظرفيت نهايي سكوهاي دريايي با آناليز پوش اور.pdf
1745    مطالعه تاثير پارامترهاي هندسي بر استهلاک انرژي ميراگرفلزي آکاردئوني.pdf
1746    مطالعه تاثير فاصله گذاري قايم لايه هاي ژئوسنتتيك بر پايداري داخلي ديوار خاك مسلح.pdf
1747    مطالعه تجربي - تحليلي ساختمانهاي بتني اسيب ديده در زلزله 1382 بم.pdf
1748    مطالعه تطابقي روشهاي بررسي آسيب پذيري كيفي سازه ها در زمين لرزه با توابع ارزيابي تحليلي.pdf
1749    مطالعه سازه هاي بتني با استفاده از ازمون غير مخرب راديوگرافي صنعتي.pdf
1750    مطالعه عددي و مقايسه آن با نتايج تجربي برخي از عوامل تاثير گذاربر عملكرد لرزه اي اتصال كناري تير به ستون بتن مسلح.pdf
1751    مطالعه موردي علل تخريب ديوار ساحلي شهر محمودآباد از نظر ژئوتکنيکي.pdf
1752    مطالعه موردي كوبش شمع به همراه آزمايش ديناميكي PDA.pdf
1753    مطالعه و بررسي مشكلات آبگيرها در سدهاي انحرافي و ارائه راه حل هاي مناسب براي مقابله با آن ( مطالعه موردي آبگير منطقه شرق شبكه آبياري دز در سد انحرافي دز).pdf
1754    مطالعه و تحليل عددي فشار آب حفره اي ايجاد شده در هسته سد سنگريزه اي مسجد سليمان.pdf
1755    معادلات پارامتري ضـرايب تمركز تنش(SCF) در اتصالات لوله اي چندصفحه اي KK تحت بارگذاري محوري تعادلي.pdf
1756    مقاوم سازي لرزه اي سکوهاي ثابت شابلوني با استفاده از ميراگرهاي ويسکوالاستيک.pdf
1757    مقايسه آيين نامه هاي ACI امريكا و استاندارد 2800 ايران در تحليل دودكشهاي بتني در برابر زلزله.pdf
1758    مقايسه الگوي آبشستگي اطراف لوله هاي منفرد و مركب عمود بر جريانهاي فراساحلي.pdf
1759    مقايسه انواع مختلف درونيابي بر روي داده هاي بارش.pdf
1760    مقايسه بين روشهاي عددي و تحليلي آناليز ديناميكي پي هاي شمعي.pdf
1761    مقايسه تحليل پاسخ زمين با استفاده از نرم افزارهاي QUAKEW و PROSHAKE.pdf
1762    مقايسه تطبيقي ارزيابي اثرات زيست‌محيطي متروها در ايران.pdf
1763    مقايسه تغييرمکانهاي ماندگار حاصل از روشهاي مجزا و بلوک لغزنده در سد خاکي درودزن.pdf
1764    مقايسه تقويت لرزه اي ساختمانهاي فلزي موجود با استفاده از ميراگرفلزي TADAS و سيستم مهاربندي CBF.pdf
1765    مقايسه رفتار هيسترزيس سازه هاي مهار بندي معمولي و كمانش تاب.pdf
1766    مقايسه روش شبيه سازي مونت كارلو وروش نقطه اي هار درمحاسبه عدم قطعيت برآورد حجم رسوب مخازن سدها(مطالعه موردي سد اكباتان).pdf
1767    مقايسه روشهاي مختلف تعيين افت انرژي در انتقال هيدروليكي مواد جامد.pdf
1768    مقايسه ظرفيت ميادين با تقاطع‌ها.pdf
1769    مقايسه عملکرد طوق در کاهش آب‌شستگي موضعي در گروه‌ پايه‌هاي سري دوتايي و سه تايي استوانه‌اي شکل پل‌ها.pdf
1770    مقايسه نتايج تحليل بار افزون سازه هاي مهاربندي شده با مهاربندهاي نچسبيده و مهاربندي معمولي.pdf
1771    مقايسه نتايج شبيه سازي خصوصيات جريان پايدار با مدل يك بعدي HEC-RAS و مدل دو بعدي Fast-2d در بازه رودخانه نازلو.pdf
1772    مقايسه نتايج مدلهاي رياضي تعيين مشخصه هاي امواج ناشي از باد SWAN، Mike21-SW و مدل پارامتريک SPM در خليج چابهار.pdf
1773    مقايسه نيازهاي عملكردي و پارامترهاي لرزه اي آيين نامه كانادا و آشتو در تحليل پلهاي بزرگراهي.pdf
1774    مكان‌يابي جايگاه‌هاي سوخت‌رساني با استفاده از مدل برنامه‌ريزي رياضي.pdf
1775    ميراگرهاي مايع ستوني در کاهش پاسخ سازه‌ها.pdf
1776    ناحيه بندي و انتخاب مصالح براي پوسته سدهاي خاکي و خاکريز.pdf
1777    نحوه گزينش، تنظيم و به كار گيري مدل رياضي مناسب در برآورد رسوبگذاري مخازن.pdf
1778    نشت متغير از زير سدها تحت آبگيري متناوب به روش اجزاء محدود.pdf
1779    نقدي بر پيش نويس ضوابط طراحي و اجراي ساختمانهاي با اتصال خورجيني.pdf
1780    نقش افزايش فن آوري ماشين آلات ساختماني در بهره وري پروژه ها.pdf
1781    نقش سرعت در احتمال وقوع و شدت تصادفات.pdf
1782    نقش شاخص هزينه به ظرفيت در انتخاب بهينه سيستم‌هاي حمل و نقل عمومي.pdf
1783    يافتن تابع موجک مناسب براي آناليز تقريبي قابهاي نيمه صلب در برابر زلزله.pdf
1784    يافتن طرح اختلاط بهينه بتنهاي سبکدانه سازه اي با استفاده از روش تاگوچي.pdf
1785    يک رهيافت جديد بر اساس الگوريتم ژنتيک در مسائل بهينه يابي.pdfبرچسبها: دانلود، download، دریافت، مقاله،علمی، تحقیق،متن، مطلب،پروژه، گزارش کار، آرشیو، همايش، کنگره، کنفرانس، pdf، doc ، ppt ،رايگان، آماده، مهندسی، عمران، معماری، ساختمان، سازه، آب، فاضلاب، هیدرولیک، خاک، پی، بتن، ترابری، حمل و نقل، ترافیک، زلزله، سد، راه، راهسازی، civil، تخصصی،


موضوعات مرتبط: **مقالات کنفرانسهای عمرانی
[ 89/08/22 ] [ 15:10 ] [ سید مرتضی خلیلی ]
درباره سایت

با سلام لطفا برای دریافت هركدام از پروژه ها وجه مورد نظر (صفحه ای 100 تومان) را به شماره حساب سیبا ملی

۰۱۰۶۸۸۸۷۸۴۰۰۴

یا به شماره کارت

6037991833148814

به نام سید مرتضی خلیلی واریز و سپس درخواست خود را از طریق منوی "ثبت سفارش مقاله و تحقیق" ثبت کنید يا به sarirr@gmail.com ايميل بزنيد تا پروژه مورد نظر در اسرع وقت برای شما از طریق ایمیل ارسال شود.


قيمت هركدام از مقالات به غير از آنهايي كه قيمت آنها مشخص شده يا دانلود آنها آزاد ميباشد 2000 تومان است.

مطالب عادي که صفحات آنها مشخص است هر صفحه 100 تومان است.
پايان نامه ها هر صفحه 100 تومان.

در صوتیکه هر سوالی در مورد قیمت هر پروژه یا تحقیق یا پایان نامه دارید ایمیل بزنید و عنوان آن را بنویسید تا در جواب قیمت آن پروژه و مراحل دریافت آن را برایتان ارسال کنیم (در هر صورت اول ثبت درخواست کنید).


دريافت مقالات از سايت ScienceDirect نيز انجام مي شود كافيست شما موضوع مطلب خود را در قسمت در خواست ثبت كنيد.

مقالات انگلیسی با ترجمه آماده در همه رشته ها نیز موجود است.

آدرس:
گرگان، جنب دانشگاه آزاد اسلامی

درصورت نياز مي توانيد در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8صبح تا 8 شب با شماره 01732136403 تماس حاصل فرماييد.
موضوعات وب
لینک های مفید
امکانات وب
Google

جستجو در اين سایت
در كل اينترنت
تماس با ما