سریر آنلاین
مرکز دانلود انواع پایان نامه، مقاله، تحقیق، پروژه و گزارش کار رشته های مختلف 
7917    آناليز و طراحي شفت كيلومتر 750+0 تونل سوم كوهرنگ
7918    ارزش گذاري پارامترهاي فني مؤثر در انتخاب ماشين تونلزني در محيط هاي سنگي به كمك روش AHP – مثال موردي قطار شهري اصفهان
7919    ارزيابي آيين نامه هاي گودبرداري معتبر دنيا و مقايسه آنها با مقررات موجود در داخل كشور
7920    ارزيابي اثر موج زلزله SH بر روي تونل بيضي شكل به روش اختلال
7921    ارزيابي خطرات زمين شناسي در ساخت تونلهاي بزرگ البرز، آزاد راه تهران- شمال
7922    ارزيابي قابليت اعتماد پوشش اوليه تونل
7923    ارزيابي نتايج رفتارنگاري مغارهاي زيرزميني سد مسجد سليمان
7924    استفاده از TBM باز در مصالح ريزشي و چگونگي مهار آن در تونل گاوشان   
7925    استفاده از تحليل برگشتــي در تخمين پارامترهاي خاك در پروژه تونلهاي بزرگراه رسالت
7926    اعمال عدم قطعيتها در طبقه بندی مهندسی توده سنگ به کمک مجموعه های فازی
7927    الگوي بهينه فني – اقتصادي چالزني وآتشباري تونل شماره 4 محور ياسوج-باباميدان
7928    انتخاب سرمته هاي الماسة مغزه گير براي حفاري هاي ژئوتكنيكي ايران
7929    برآورد پارامتر استاتيك تغيير شكل توده سنگ (D) توسط روش لرزه شناسي Petit Seismic و بررسي نتايج با آزمايش بارگذاري صفحه اي در تونل اكتشافي سد گتوند
7930    برآورد فشار آب زيرزميني بر پوشش نهايي تونل تحت فشار كوهرنگ III
7931    بررسی تاثير پارامترهای زمين شناسی و ژئوتکنيکی بر راندمان رودهدر
7932    بررسی عوامل تأثيرگذار بر نتايج آزمايش های بارگذاری صفحه ای و ديلاتومتر و تعيين ارتباط بين نتايج حاصل از اين دو آزمايش
7933    بررسي پديده جكينگ هيدروليك (قسمت خروجي) تونل تحت فشار كوهرنگ III
7934    بررسي تغييرات در مقاومت، خواص وبار وارد بر نگهداری به کمک رياضيات فازي درتعيين پارامترهای ژئو مکانيکی
7935    بررسي جايگزيني سيستم نگهداري شاتكريت در گالري هاي معدن زغال سنگ هجدك
7936    بررسي عملكرد پيچ سنگ تمام تزريق با آزمايش كشش در پروژه طرح توسعه مسجد سليمان
7937    بررسي عوامل مختلف ريزش در تونل دسترسي دولايي شهرستان تويسركان
7938    بررسي نتيجه عملكرد توپي در چالهاي آتشكاري تونل XLPE400 نيروگاه سد مسجد سليمان - ايران
7939    بررسي ويژگيهاي نشستهاي زماني خاك در اثر حفر تونلهاي كم عمق
7940    به كارگيري سيستم تهويه متمركز در تونل آب بر نيروگاه سيمره و نتايج آن
7941    بهينه سازي پوشش بتني مسلح در بخش تحت فشار تونل انتقال آب گاوشان
7942    پاسخ ديناميکی لوله های ويسکوالاستيک مدفون در محيط الاستيک به يک موج زلزله ای تخت
7943    تأثير حفر تونل بر منابع آب زير زميني
7944    تأثير شيب سطح زمين، بار خارجي و شكل مقطع تونل بر مقدار نشست زمين حاصل از حفر تونل هاي خاكي
7945    تحليل استاتيكي قابهاي صلب در محيط ترانس ايزوتروپ
7946    تحليل برگشتي در سازه هاي زير زميني (مطالعه موردي نيروگاه لوارك)
7947    تحليل پايداری و طراحی سيستم نگهداری تونل انتقال آب لواسان تهران
7948    تحليل پايداري با استفاده از داده هاي ابزاردقيق در تونل اكتشافي تالون واقع در آزاد راه تهران- شمال
7949    تحليل رفتار مغار نيروگاه زيرزمينی لوارک در سازند کنگلومرای هزاردره بر اساس داده های ابزاردقيق
7950    تحليل ساختاري وگوه ای تونل انتقال آب سد چم شير و ارائه طرح نگهداری گوه
7951    تحليل عددي اندركنش حفاري تونل- پي سازه هاي مجاور در محيط هاي شهري
7952    تحليل عددي مكانيزم شكست پايه هاي سنگي در معادن عميق
7953    تحليل عددي نقش خواص مقاومتي ناپيوستگي ها روي پايداري فضاهاي زيرزميني تحت بارهاي ديناميكي   
7954    تخمين پارامترهاي مكانيكي توده سنگ با استفاده از تحليل برگشتي هوشمند
7955    تخمين جريان آب ورودی به تونل با استفاده از تست های فشار آب (مطالعه موردی تونل انتقال آب قمرود)
7956    تشخيص ابعاد بلوکهاي سنگي در اطراف فضاهاي حفاري شده توسط مدلسازي کامپيوتري و ارائه راهنمايي براي نگهداري اوليه
7957    تعيين پارامترهای ژئومكانيكي تونل انتقال آب لواسان تهران به کمک نرم افزار Roclab1. 0
7958    تعيين شرايط ناپيوستگي¬هاي توده سنگ ميزبان تونل انحراف آب سد استور
7959    تعيين فشار نگهداري حداقل براي سينه كار تونل در روش(EPB) (مطالعة موردي: متروي تبريز)
7960    تعيين محدوده گسله كوه سفيد درتونل چشمه لنگان با استفاده از روش TSP
7961    تونلسازي در زمين هاي مچاله شونده
7962    سيستم بازرسی و ارزيابي ايمني اجراء تونل   
7963    طراحي پوشش بتن مسلح تونل آب بر بالايي سدگتوند بر مبناي اندركنش هيدرومكانيكي توده سنگ و پوشش بتني
7964    طراحي پوشش بتني تونل انتقال آب گلاب
7965    طراحي پوشش فلزي پنستاك تحت فشار براساس اندركنش هيدرومكانيكي توده سنگ و پوشش در تونل آب بر سد سيمره
7966    طراحي مقطع و محاسبه پروفيل تغيير شكل محور تونل در گسلهاي فعال تونل سوم كوهرنگ
7967    طرح نگهداري تونل هاي آب بر بالايي نيروگاه سد گتوند
7968    كاربرد روش شبيه سازي مونت كارلو در تونل سازي
7969    كاربرد روش نوين در طبقه بندي توده سنگ تونل چشمه روزيه و مقايسه آن با ساير روشهاي كلاسيك   
7970    كاربرد كشيدگي سنج به عنوان يك سيستم رفتارسنجي مطالعه موردي تونل اكتشافي تالون
7971    كاربري و طراحي فضاهاي بزرگ زيرزميني
7972    كيفيت مديريت نگهداري تونلهاي راه در ايران
7973    محاسبه سختي انواع مختلف حائل بندي تونلها بمنظور استفاده در روش همگرايي- فشردگي   
7974    محاسبه نرخ مصرف ديسك برشي دستگاه حفر تمام مقطع(TBM) در حفاري سنگ سخت، مثال مورد مطالعه قطعه پنجم تونل انتقال آب قمرود
7975    مدل سازي رفتار سنگ دوزها در توده هاي سنگي اطراف تونل با تكيه بر توزيع تنش در بدنه سنگ دوز
7976    مدلسازي کابل فولادي تمام تزريق در الگوريتم تغييرشکلهاي ناپيوسته (DDA)   
7977    مروري بر روش اجراي ميل مهارهاي بلند در مغار هاي پروژه طرح توسعه نيروگاه مسجد سليمان
7978    مشكلات پيش رو در احداث مخازن فشارشكن نيروگاه گتوند عليا (بررسي مقايسه اي با پروژه نيروگاه Aldeadavila در كشور اسپانيا)
7979    مطالعة پتانسيل انفجارسنگ در تونل انتقال آب چشمه لنگان
7980    معرفي پروژه تونل سوم كوهرنگ و ارائه روش هاي حفاري در جبهات مختلف
7981    مقايسه روش هاي طراحي فضاهاي زيرزميني در محيط هاي درزه دار
7982    مقايسه روشهاي مدلسازي عددي توده سنگ درزه دار در تحليل تونلها و سازه هاي زيرزميني
7983    نحوه انتخاب و تهيه مشخصات فني ماشين حفر تونل در پروژه قطعات سوم و چهارم تونل انتقال آب قمرود   
7984    نمودارهاي طراحي گودهاي مهارشده با بستهاي افقي بر اساس روش ترزاقي و پك
7985    يك نرم افزار جديد براي طراحي سيستم روشنايي تونلها
7986    Performance Prediction Models for Hard Rock Tunnel Boring Machines
7987    Thrust estimation in small diameter tunnel excavation using slurry pipe-jacking methodبرچسبها: دانلود، download، دریافت، مقاله،علمی، تحقیق،متن، مطلب،پروژه، گزارش کار، آرشیو، همايش، کنگره، کنفرانس، pdf، doc ، ppt ،رايگان، آماده، مهندسی، عمران، معماری، ساختمان، سازه، آب، فاضلاب، هیدرولیک، خاک، پی، بتن، ترابری، حمل و نقل، ترافیک، زلزله، سد، راه، راهسازی، civil، تخصصی،


موضوعات مرتبط: **مقالات کنفرانسهای عمرانی
[ 89/09/02 ] [ 0:43 ] [ سید مرتضی خلیلی ]
درباره سایت

با سلام لطفا برای دریافت هركدام از پروژه ها وجه مورد نظر (صفحه ای 100 تومان) را به شماره حساب سیبا ملی

۰۱۰۶۸۸۸۷۸۴۰۰۴

یا به شماره کارت

6037991833148814

به نام سید مرتضی خلیلی واریز و سپس درخواست خود را از طریق منوی "ثبت سفارش مقاله و تحقیق" ثبت کنید يا به sarirr@gmail.com ايميل بزنيد تا پروژه مورد نظر در اسرع وقت برای شما از طریق ایمیل ارسال شود.


قيمت هركدام از مقالات به غير از آنهايي كه قيمت آنها مشخص شده يا دانلود آنها آزاد ميباشد 2000 تومان است.

مطالب عادي که صفحات آنها مشخص است هر صفحه 100 تومان است.
پايان نامه ها هر صفحه 100 تومان.

در صوتیکه هر سوالی در مورد قیمت هر پروژه یا تحقیق یا پایان نامه دارید ایمیل بزنید و عنوان آن را بنویسید تا در جواب قیمت آن پروژه و مراحل دریافت آن را برایتان ارسال کنیم (در هر صورت اول ثبت درخواست کنید).


دريافت مقالات از سايت ScienceDirect نيز انجام مي شود كافيست شما موضوع مطلب خود را در قسمت در خواست ثبت كنيد.

مقالات انگلیسی با ترجمه آماده در همه رشته ها نیز موجود است.

آدرس:
گرگان، جنب دانشگاه آزاد اسلامی

درصورت نياز مي توانيد در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8صبح تا 8 شب با شماره 01732136403 تماس حاصل فرماييد.
موضوعات وب
لینک های مفید
امکانات وب
Google

جستجو در اين سایت
در كل اينترنت
تماس با ما