محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
صفحه اصلی :: روانشناسی و جامعه شناسی :: پایان نامه روانشناسی :: پايان نامه بزهكاري اطفال
نسخه قابل چاپ

پايان نامه بزهكاري اطفال
نام کالا : پايان نامه بزهكاري اطفال

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال میگردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره میگردد.

( حجم فایل: 131 Kb )

نظرات کاربران (0 پست)

قیمت کالا : ۱۰۰,۰۰۰ریال
نوع محصول: پایان نامه
تعداد صفحات: 145
قالب فایل: word
اضافه به سبد خرید

پايان نامه بزهكاري اطفال 145 صفحه

فهرست مطالب
مقدمه    1
انگيزه و روش تحقيق    2
طرح فرضيه    3
بخش اول: كليات و مفاهيم    4
گفتار اول: خصايص مسووليت كيفري درعهد باستان    4
بند اول: جمعي بودن مسووليت كيفري    4
بند دوم: عيني بودن مسووليت كيفري    5
گفتار دوم: خصايص مسووليت كيفري اطفال در عهد باستان    6
مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهكار در ايران    7
گفتار اول: مسووليت كيفري اطفال در ايران باستان    7
گفتار دوم: دورة اسلامي و شيوة برخورد با اطفال بزهكار:    8
بند دوم: مسووليت كيفري در حقوق اسلام    9
مبحث سوم: پيشينة تاريخي حقوق انگلستان  در رابطه با اطفال بزهكار    9
فصل دوم: مفاهيم و مباني مرتبط با بزهكاري اطفال    12
گفتار دوم: تعريف حقوقي مسووليت كيفري    14
بند اول: قابليت انتساب    15
بند دوم: قابليت تحمل    15
گفتار دوم: عوامل رافع مسووليت كيفري    16
گفتار چهارم: نسبي بودن مفهوم ”بزهكاري اطفال“    17
گفتار پنجم : اهميت بزهكاري اطفال    17
مبحث دوم: مكتب تحققي و نظرات آنان راجع به اطفال بزهكار    21
مبحث سوم: مكتب دفاع اجتماعي    23
بخش دوم: بررسي مسووليت كيفري اطفال در فقه و حقوق موضوعه ايران وانگليس    26
گفتار دوم : ادراك ضعيف يا تميز نسبي در نزد فقهاي پنجگانه    30
گفتار اول : آيات قرآني در مورد بلوغ    32
گفتار دوم : روايات و احاديث مذكور در بلوغ    33
گفتار سوم : بلوغ يا رشد فكري و جسمي از نظر فقهاي مذاهب پنجگانه    35
گفتار چهارم : رشد جزائي يا مرحلة ديگري از تكامل ( فقهاي مذاهب پنجگانه )    39
ـ بررسي رشد جزايي در قانون ايران    43
گفتار اول : رفع حد از اطفال مميز و غير مميز    45
گفتار دوم : اطفال مميز و مجازات تعزيري    46
گفتار سوم : سقوط قصاص اعم از نفس و عضو از اطفال مميز و غير مميز    50
فصل دوم : مسووليت كيفري اطفال در حقوق موضوعه ايران و انگليس    51
گفتار اول : نگرش قوانين جزائي ايران قبل از انقلاب    51
بند اول : بررسي قانون مجازات عمومي مصوب 1304    52
بند دوم : قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338     54
3) بررسي ضرر وزيان مدعي خصوصي :    56
4) احكام دادگاه اطفال :    57
3) بررسي آئين نامه مرتبط با كانون    61
بند چهارم‌: قانون مجازات عمومي 1352    62
بند اول: قانون مجازات اسلامي مصوب 1370    64
1-بررسي مواد مرتبط بامسووليت كيفري اطفال (ماده 49 و 50 ق. م.ا )    64
1-1 ) ماده 49 و تعريف طفل    65
2-1) ديدگاه اصلاحي و تربيتي ماده 49    65
3-1) ضمان عاقله    66
2) انتقادات واشكالات وارده بر مواد 49و 50    67
3) مسووليت طفل در ارتباط باچند عنوان (شركت ، معاونت، شروع، تعدد، تكرار)    69
4) توجيهات اصل عدم مسووليت كيفري اطفال:    70
1-4)فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائي اطفال :    70
-دفاع مشروع در قبال جرائم اطفال:    71
-  بي كيفر ماندن معاونين و شركاء جرم صغير:    71
2 –4 ) عدم قابليت انتساب جرم به فاعل صغير:    72
بنددوم ) قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 78    72
1)اصول وقواعد حاكم بر مرحله رسيدگي كيفري:    73
1 – 1) غير علني بودن جلسه رسيدگي به جرائم اطفال    73
2 – 1 ) لزوم حضور ولي يا سرپرست يا وكيل طفل در جلسه دادرسي:    73
3 – 1 ) لزوم احضار اطفال توسط ولي يا سرپرست آنها:    74
4 – 1 ) عدم سلب آزادي طفل جزء در موارد استثنايي:    74
2) اصول ناظر بر مرحله صدور حكم و اتخاذ تصميم :    74
3) قواعد و اصول حاكم بر اطفال بعد از صدور حكم:    75
1 – 3 ) تجديد نظر درحكم توسط قاضي:    75
2 – 3 ) تجديد نظر از حكم دادگاه :    76
گفتار اول : دفاعيات در حقوق انگليس    76
بند اول ) مبناي دفاعيات    76
1)دفاعيات توجيه كننده :    79
2)دفاعيات معذور كننده :    80
گفتاردوم :طبقات سني اطفال ومسووليت كيفري آنها در نظام انگليس    82
بند اول ) تعريف صغير در انگلستان    82
بند دوم ) صغار زير 10 سال در انگلستان    83
- معيار عدم رشد يا عدم مسووليت كيفري اطفال    86
-بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله    87
معيار  تشخيص خوب وبد    89
نظريه شريرانه  يا ضابطه فردي :    92
بند چهارم)  افراد  بين چهارده  تا هجده سال    94
بند  پنجم : پيشنهادات  كميسيون  وزارت كشور:    94
بند اول)  نقش دادستاني :    96
بند دوم )  علم و آگاهي طفل :    96
بندسوم) قوت دلايل دادستاني :    97
بند چهارم ) عدم كفايت اثبات فعل :    98
بند پنجم)  قرينة سن :    99
- فرضيه  اشتباه بهنجاري ( يا به عبارتي ديگر اشتباه بودن  فرضيه  بهنجاري  «طفل» )    100
گفتار چهارم:  رد اماره  عدم رشد :     101
بند2)   رفتار  طفل قبل و بعد از عمل:    102
بخش سوم: مجازات  اطفال در ايران و انگليس و تصميمات  حقوقي  راجع به اطفال بزهكار    106
فصل اول:  انواع مجازاتها و تصميمات  راجع به اطفال بزهكار در حقوق ايران    106
گفتار اول:  احكام حرفه آموزي:    107
گفتار دوم:  حبس در منزل :    108
گفتار سوم:  حكم سواد آموزي درداخل كانون:    108
گفتار چهارم:  حبس پايان هفته:    108
فصل دوم:   مجازات  اطفال ازديدگاه  حقوق انگلستان    108
مبحث اول:  احكام غير توقيفي:    108
گفتار  اول : آزادي    109
گفتار  سوم:   جبران  خسارت     109
مبحث  دوم:  احكام اجتماعي    110
گفتار  اول :  دستور حضور در مراكز مراقبتي     110
گفتار  دوم:  دستورات  نظارتي     110
گفتار سوم : دستور  تعليق  مراقبتي     111
گفتار پنجم: دستورات تركيبي     112
گفتار ششم:  دستورات  منع آمد و شد شبانه    112
مبحث  سوم:  احكام توفيقي     112
گفتار دوم : بازداشت دريك موسسه  متخلفين  جوان     113
گفتار سوم:  حبس در زندان    113
مقايسه  دو نظام  در نوع مجازاتها:    115
فصل سوم:  تضمينات  حقوقي  راجع به اطفال بزهكار:    116
مبحث  1)   فرض بيگناهي    116
مبحث  2) لزوم  حفظ   حريم  شخصي  و سري بودن جلسات  دادرسي    117
مبحث  3)   اجباري بودن داشتن  وكيل و مشاوره حقوقي    117
مبحث  4)   حق حضور  والدين در جلسه  دادرسي    118
مبحث 5)  اصل تفسير  كودك مدارانه    118
مبحث  6) :  حداقل استفاده از  بازداشت  و مراكز مراقبتي    119
مبحث  7) لزوم  جدايي دادگاه  اطفال ازبزرگسالان    119
مبحث  8)  محدود بودن كاربرد مجازات    120
مبحث  9)  منع استفاده از حبس    120
مبحث 10)   ممنوعيت  مجازات هاي بدني    121
نتيجه گيري و پيشنهاد:    122
فصل دوم : آيين دادرسي    129
3- اعلام متهم فبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد ؛    136
4- وضع خاص متهم يا سابقه او ؛    136
5- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم و جبران زيان ناشي از آن .    136
1)    فصل پنجم : كانون اصلاح و تربيت    138
2)    فصل ششم : ساير مقررات    139


مقدمه
انسان در مسير تكامل خود ابتدا به دليل زندگي فردي نيازمند قانون نبود، اما رفته رفته با  گذشت زمان و ورود انسان به زندگي جمعي نياز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانين كرد. وضع قانون براي ادامه حيات اجتماعي انسان شرط لازم بود. ولي شرط كافي آن تكميل اين قوانين با پيچيده شدن روند زندگي اجتماعي بود. يكي از قوانيني كه در دوره هاي مختلف ، انسان به تكميل آن پرداخت ، قوانين مرتبط با اطفال بزهكار بود. آنچه كه انسان را به وضع قوانين خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعيتي بود كه آنان به عنوان قشري از جامعه آن را تشكيل مي دادند البته براي وضع قوانين مختص اطفال ، انسان زمان زيادي را طي نمود و به آساني به اين مهم دست نيافت.
امروزه تقريباً در همه جاي دنيا تمايز بين اطفال و بزرگسالان در زمينه هاي مختلفِ اخلاقي ، آموزشي، بهداشتي، روانشناسي و... مشاهده مي شود. يكي از موارد تمايز،  تمايز در برخورد كيفري است. و تقريباً اين به عنوان يك اصل مورد توجه است و علت آن نيز در تفاوتهايي است كه هم از جهت جسمي و هم از جهت روحي و فكري بين اطفال و بزرگسالان وجود دارد.
توقعات دولتها از افراد بزرگسال براي رعايت قانون، زماني يك توقع صحيح و بجاست كه همين افراد بزرگسال در دوران طفوليت ،آموزش و تربيت لازم را ديده باشند و حتي اگر اين توقع در دوران طفوليت نيز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحيح اطفال است زيرا تا زماني كه وظيفة اطلاع رساني و افزايش آگاهي به خوبي انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهاي اجتماعي نيز درست نيست. پس قبل از اينكه مسأله بزهكاري اطفال بتواند يك آموزة كيفري باشد پيشتر يك امر روانشناسي ـ تربيتي است. پس قبل از اينكه ما به اطفال به عنوان افرادي بنگريم كه به طور بالقوه توان ارتكاب جرم را دارند بايد به آنها به عنوان افرادي بنگريم كه توان بالقوة اجتماعي شدن را دارند.
قوانين ماهوي مرتبط با اطفال (قوانين مرتبط با سن، جنس و ...) داراي ظرافت و دقت خاصّي است. به دليل ظرافتي كه اطفال در جنبه هاي مختلف سني ، فكري، تربيتي و... دارند . پس قرار دادن آنها نيز در سيستم عدالت كيفري سؤال برانگيز است. و جز در موارد استثنايي و به هدف بازپروري و نه براي اهداف سزادهي نبايد موضوع سيستم عدالت كيفري قرار بگيرند.

 

منابع و مأخذ
الف :  منابع فارسي
1 .  استوبراندن – مروري بر حقوق جزاي انگلستان – ترجمه و توضيحات دكتر حسين ميرمحمدصادقي – نشر حقوقدان – سال1376
2 .  آشوري( دكتر محمد) -  عدالت كيفري(  مجموعه مقالات)  - انتشارات  گنج دانش  - چاپ اول  - سال  1376
 3 .  العطار – ( داود)  - دفاع  مشروع  درحقوق  جزاي اسلام – ترجمه اكبر غفوري – انتشارات آستان قدس رضوي -  سال1370
 4 .  آنسل ( مارك) – دفاع اجتماعي  - ترجمه  دكتر محمد آشوري  ودكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي -  انتشارات دانشگاه تهران -  چاپ دوم – سال 1370
  5 .  پاشاصالح(علي) مباحثي  از تاريخ  حقوق – تهران – بينا - سال 1348
  6 .  جعفري لنگرودي – ( دكتر محمدجعفر ) – ترمينولوژي حقوق – انتشارات گنج دانش – چاپ 12 – سال1381
  7 .  خسروپور( يوسف) – بلوغ و نوجواني -  تهران -  بينا -  سال 1357
  8 .  دانش ( دكتر تاج زمان) – اطفال  ونوجوانان بزهكار- انتشارات  گنج دانش -  چاپ نهم -  سال 1378
  9 .  دانش ( دكتر تاج زمان) – دادرسي اطفال  بزهكار  در حقوق تطبيقي – نشر ميزان – چاپ اول  - سال 1378
  10 .  رنه داويد – نظام هاي بزرگ  حقوقي معاصر -  ترجمه دكترصفايي و ديگران -  مركز نشر دانشگاهي -  چاپ سوم -  سال 1375
  11 .   شامبياتي (دكتر هوشنگ) -  بزهكاري  اطفال و  نوجوانان -  انتشارات  مجد – چاپ  يازدهم -  سال 1382 .
  12 .  صانعي (دكتر پرويز) – حقوق جزاي عمومي -  انتشارات  گنج دانش دو جلد -  چاپ چهارم –سال 1376.
  13 .  صفائي( دكتر حسين) و قاسم زاده ( دكتر مرتضي) – اشخاص و محجورين – انتشارات سمت – چاپ هفتم – سال  1381 .
  14 .  صلاحي ( دكتر جاويد) – بزهكاري  اطفال و نوجوانان  - دانشگاه  ملي -  سال 1352 .
  15 .  طباطبايي  ( علامه  سيد محمد حسين)  - تفسير الميزان  - ترجمه  سيد محمد باقر موسوي همداني   - چاپ مركز فرهنگي رجاء – 1363
  16 .  عباچي( مريم )  - حقوق  كيفري  اطفال  در اسناد  سازمان ملل متحد – نشر مجد  -1380
  17 .  عوده ( دكتر عبدالقادر) –التشريع  الجنائي الاسلامي -  ترجمه  نعمت  الله الفت ، سيد مهدي منصوري  ، ناصر قربان ‌نيا – بازنگري ، تحقيق وتطبيق  عباس شيري -  نشر ميزان -  چاپ اول -  سال 1373 .
  18 .  غفوري غروي(  حسن) – انگيزه  شناسي  جنائي -  نشر دانشگاه  ملي -  سال 1359
  19 .  كاتوزيان  ( دكتر ناصر) – قواعد عمومي قراردادها -  انتشارات بهنشر -  سال 1378
 20 .  كلاركسون – تحليل  مباني  حقوقي جزا- ترجمه  دكتر حسين مير محمد صادقي-  انتشارات  جهاد دانشگاهي  دانشگاه  شهيد بهشتي  چاپ دوم – سال 74.
  21 .  محسني(  دكتر مرتضي) – دوره حقوق  جزاي عمومي -  كتابخانه  گنج دانش -  چاپ اول – سال 1376 .
  22 .  مير محمد صادقي  ( دكتر حسين) – جرائم عليه اموال ومالكيت  - نشر ميزان  - چاپ نهم -  سال 1381 .
  23 -  نوربها ( دكتر رضا) -  زمينه  حقوق جزاي عمومي -  انتشارات گنج دانش – چاپ چهارم -  سال 1379
  24 .  وليدي ( دكتر محمد صالح) – حقوق  جزا( مسووليت كيفري) – چاپ دوم – انتشارات اميركبير – سال1371
ب: منابع عربي
1 . قرآن كريم  - ترجمة  كاظم پور جوادي – انتشارات  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  - چاپ اول – 1375 .
2 .  الطريحي ، شيخ فخر الدين ، مجمع البحرين – تحقيقي از احمد حسيني – انتشارات مرتضوي (بيتا) – شش جلد
3 .  ابن قدامه – عبداله - المغني– انتشارات جمهوريه العربيه (بيتا) – 9 جلد
4 .  الجزيري -  عبدالرحمن -  الفقه  علي المذاهب الاربعه  ، 5جلد ،   داراحياء التراث العربي ، بيروت . 1406  هـ ق
5 . الحكيم – عبدالمجيد  - الموجز في شرح القانون المدني – چاپ دوم – ج 1 -  مصادر الالتزام  مع المقارنه بالفقه  الاسلامي  - بغداد  -  1383 هـ .ق
6 .  بحراني  -  شيخ يوسف -  الحدائق الناضره في احكام العتره الطاهره- با تحقيق  و تعليق  شيخ علي آخوندي  - ج  20 -  دارالكتب  الاسلاميه -  قم
7 . جبل عاملي   - زين العابدين بن علي ( شهيد ثاني)  - الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه – ج10 - چاپ عبدالرحيم  و چاپ افست -  اسلاميه  - 1381 .
8 . جندي عبدالملك  - الموسوعيه الجنائيه – داراحياء التراث العربي -  بيروت - لبنان  - 5جلد .
9 .   حر عاملي -  شيخ محمد بن الحسن – وسائل الشيعه – ج 1 – ج 19 -  انتشارات دارالحياءالتراث العربي  - چاپ  بيروت – 1403  هـ . ق .
10 . حلي ( محقق) –ابوالقاسم  نجم الدين  جعفر بن حسن -  شرايع الاسلام – ج 2  - نجف -  1389 هـ .ق
:{بي تا}
11 .   خميني -  سيد روح الله – تحريرالوسيله  - 2جلد– بيروت – موسسه فؤاد بعينوا للتجليد – 1407 هـ. . ق  .
12 .  رباح-  دكتر غسان -  الاتجاهات الحديثه -  انتشار الدار الجامعيه-  چاپ دوم -  1990  - بيروت
13 . رستم  باز اللبناني -  سليم -  شرح المجله  - ج  3  -   داراحياء التراث  العربي -  1305 هـ .ق
14 . طوسي – شيخ ابي جعفربن الحسن – الخلاف- سه جلد در يك مجلد – قم: انتشارات آيه الله بروجردي – (بي‌تا)
15 .  عاليه – سمير -  اصول قانون العقوبات  ( القمس العام ) – الموسسه للدراسات والنشر – بيروت
16 .  محمصاني – صبحي -  المبادي الشرعيه  والقانونيه في الحجر والنفقات  و المواريث  و الوصيه  في المذهب الحنفي و التشريع  اللبناني .
17 .  مغنيه  -  محمد جواد -  الفقه علي المذاهب الخمسه -  ج 7 -  بيروت :  يناير -  1402  هـ . ق .
18 .  ميلاد كيروز – المحامي  انطوان -  حق الطفل -  چاپ  بيروت – 1998
19 .   موسوي  خوئي – سيد ابوالقاسم  - مبناني تكمله المنهاج  - 2جلد – بيروت – دارالزهرا (بيتا)
20 .  موسوي بجنوردي  - سيد  حسن -  القواعد الفقهيه – ج 4 -  موسسه  مطبوعاتي  اسماعيليان ( بي‌تا)
21 .  نجفي -  شيخ محمد حسن -  جواهر الكلام  - با تحقيق ،تعليق ، تصحيح  محمدالقوچاني – ج 26  - دار احياء  التراث العربي -  بيروت. (بي‌تا).
ج:  منابع انگليسي:
1 .  charlotte  walsh , the doctrin  of dolincapax , 1998 .
2 .  children and young  person act 1969 .
3 .   cross and Johnes . An introduction  to criminal  low .
4 .   crime  and disorder act  ,1998 .
5 .  cambell , Henry , “ Black’s law dictionary” .
6 . M.  Jefferson  , Criminal  law , five  edittion  ,2001
7 .  matthew  Johonston , the Criminal  Capactiy of children , 1999.
8 .   Smith   &  Hogan, Criminal  haw  , seventh edittion .
9 .  Siegel ( Lary)  sennal  (Jeseph) Juvenile  delinquenc westpublishing               company . sixth edition u.s  1997 .
10 .  Twining . w.  Justic for Juvenile  and  young  adult.
11 .  youth  and   resocial  order  act  , 1864 .
د: مقالات
1 .  اينوچنتي  دايجست – دادرسي  ويژه نوجوانان  - يونيسف  - 1998 .
2 .  باركلي گوردون  -  نظام عدالت كيفري  درانگلستان  و ولز -  ترجمه نسيرين مهرا -  مجله تحقيقات  حقوقي -  شماره 16  و 17 -  سال 75- 1374 .
3 .  خزائي (دكتر  منوچهر) – اصل برائت و اقامه دليل در دعواي كيفري -   مجله تحقيقات  حقوقي  دانشگاه شهيد بهشتي -  شماره 14 و  13  - اسل 73-1372 .
4 .  محسني ( دكتر مرتضي)  - بزهكاري  اطفال و تحولات حقوق جزا دراين زمينه -  مجله حقوقي  وزارت دادگستري -  شماره 16
5 .  مرعشي ( سيد محمد حسن)  - تحقيقي  درباره  سن بلوغ -  مجله قضايي و حقوقي دادگستري  - شماره  4  - سال 1371 .
6 .  مير محمدصادقي( دكتر حسين) – طبقه بندي اطفال بزهكار  در نظام كيفري انگلستان – مجله  تحقيقات  حقوقي -  شماره  25 و 26  - سال 78
هـ .  پايان نامه ها:
1 . اميني  - سيد ابراهيم – مسووليت مدني صغار -  پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي  - دانشگاه  شهيد بهشتي
2 .  صنيعي – ناصر – بررسي  و شناخت  بزهكاري اطفال  در ايران -  پايان  نامه دكتراي  علوم  جزايي و جرم‌شناسي  دانشگاه  تهران  جلد اول .
3 .  ضميري ( محمدعلي ) – شيوه هاي حمايت بين‌المللي از حقوق بشر در  زمينة حقوق كودك – پايان نامة كارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي – 1371
4 .  كردعلي وند . روح الله   - بررسي  تطبيقي  دادرسي اطفال بزهكار  درايران ،  انگلستان و فرانسه -   دانشگاه  امام صادق -  1381
و . مجموعه  قوانين
1 .  قانون  مجازات اسلامي مصوب 1375
2 .  قانون‌ آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و  انقلاب  در امور كيفري  مصوب  1378.
3 .  قانون مجازات عمومي مصوب 1304  واصلاحيه آن درسال 1352 .
4 .  قانون تشكيل  دادگاههاي اطفال بزهكار  مصوب  1338 .
5 .  قانون اصلاح  قانون تشكيل  دادگاههاي عمومي و انقلاب  مصوب  1381 .
6 .  قانون  اقدامات  تأميني  1339 .
7 .  قانون  مسووليت  مدني ، مصوب 1339 .

 

برای خرید آنلاین پایان نامه روی دکمه خرید آنلاین در بالای صفحه کلیک کنید

آیا در رابطه با پايان نامه بزهكاري اطفال سوالی دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر از فرم زیر استفاده نمایید.
نام شما:

پست الکترونیک

لطفا دقیقا مشخص نمایید در مورد محصول چه اطلاعاتی می خواهید پايان نامه بزهكاري اطفال:

کد امنیتی
code

 به این محصول امتیاز دهید 
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی بد


اخبار
آرشیو آخبار

پرداخت اینترنتی توسط کلیه کارتهای عضو شبکه شتاب

شتاب

عضویت در خبر نامه